Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Hebrews 1:5

New Testament
Chapter
Verses
5
Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν, ’Εγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;

Tíni gàr eîpén pote tō̂n angélōn, Hyiós mou eî sý, egṑ sḗmeron gegénnēká se? kaì pálin, ’Egṑ ésomai autō̂i eis patéra, kaì autòs éstai moi eis hyión?