Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Jean 1

New Testament
Chapter
Verses
1
’Εν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

’En archē̂i ē̂n ho lógos, kaì ho lógos ē̂n pròs tòn theón, kaì theòs ē̂n ho lógos.

2
οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

hoûtos ē̂n en archē̂i pròs tòn theón.

3
πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

pánta di’ autoû egéneto, kaì chōrìs autoû egéneto oudè hén. hò gégonen

4
ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

en autō̂i zōḕ ē̂n, kaì hē zōḕ ē̂n tò phō̂s tō̂n anthrṓpōn:

5
καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

kaì tò phō̂s en tē̂i skotíāi phaínei, kaì hē skotía autò ou katélaben.

6
’Εγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ ’Ιωάννης·

’Egéneto ánthrōpos apestalménos parà theoû, ónoma autō̂i ’Iōánnēs:

7
οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ.

hoûtos ē̂lthen eis martyrían, hína martyrḗsēi perì toû phōtós, hína pántes pisteúsōsin di’ autoû.

8
οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

ouk ē̂n ekeînos tò phō̂s, all’ hína martyrḗsēi perì toû phōtós.

9
῏Ην τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

᾿̂Ēn tò phō̂s tò alēthinón, hò phōtízei pánta ánthrōpon, erchómenon eis tòn kósmon.

10
ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

en tō̂i kósmōi ē̂n, kaì ho kósmos di’ autoû egéneto, kaì ho kósmos autòn ouk égnō.

11
εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

eis tà ídia ē̂lthen, kaì hoi ídioi autòn ou parélabon.

12
ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

hósoi dè élabon autón, édōken autoîs exousían tékna theoû genésthai, toîs pisteúousin eis tò ónoma autoû,

13
οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.

hoì ouk ex haimátōn oudè ek thelḗmatos sarkòs oudè ek thelḗmatos andròs all’ ek theoû egennḗthēsan.

14
Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

Kaì ho lógos sàrx egéneto kaì eskḗnōsen en hēmîn, kaì etheasámetha tḕn dóxan autoû, dóxan hōs monogenoûs parà patrós, plḗrēs cháritos kaì alētheías.

15
’Ιωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ‘Ο ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

’Iōánnēs martyreî perì autoû kaì kékragen légōn, Hoûtos ē̂n hòn eîpon, ‘O opísō mou erchómenos émprosthén mou gégonen, hóti prō̂tós mou ē̂n.

16
ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·

hóti ek toû plērṓmatos autoû hēmeîs pántes elábomen, kaì chárin antì cháritos:

17
ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ’Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

hóti ho nómos dià Mōÿséōs edóthē, hē cháris kaì hē alḗtheia dià ’Iēsoû Christoû egéneto.

18
θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

theòn oudeìs heṓraken pṓpote: monogenḕs theòs ho ṑn eis tòn kólpon toû patròs ekeînos exēgḗsato.

19
Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ ’Ιωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν [πρὸς αὐτὸν] οἱ ’Ιουδαῖοι ἐξ ‘Ιεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ;

Kaì haútē estìn hē martyría toû ’Iōánnou, hóte apésteilan [pròs autòn] hoi ’Ioudaîoi ex ‘Ierosolýmōn hiereîs kaì Leuítas hína erōtḗsōsin autón, Sỳ tís eî?

20
καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι ’Εγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός.

kaì hōmológēsen kaì ouk ērnḗsato, kaì hōmológēsen hóti ’Egṑ ouk eimì ho Christós.

21
καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, Τί οὖν σύ; ’Ηλίας εἶ; καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. ‘Ο προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ.

kaì ērṓtēsan autón, Tí oûn sý? ’Ēlías eî? kaì légei, Ouk eimí. ‘O prophḗtēs eî sý? kaì apekríthē, Oú.

22
εἶπαν οὖν αὐτῷ, Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ;

eîpan oûn autō̂i, Tís eî? hína apókrisin dō̂men toîs pémpsasin hēmâs: tí légeis perì seautoû?

23
ἔφη, ’Εγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν ’Ησαΐας ὁ προφήτης.

éphē, ’Egṑ phōnḕ boō̂ntos en tē̂i erḗmōi, Euthýnate tḕn hodòn kyríou, kathṑs eîpen ’Ēsaḯas ho prophḗtēs.

24
Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων.

Kaì apestalménoi ē̂san ek tō̂n Pharisaíōn.

25
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὐδὲ ’Ηλίας οὐδὲ ὁ προφήτης;

kaì ērṓtēsan autòn kaì eîpan autō̂i, Tí oûn baptízeis ei sỳ ouk eî ho Christòs oudè ’Ēlías oudè ho prophḗtēs?

26
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ’Ιωάννης λέγων, ’Εγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε,

apekríthē autoîs ho ’Iōánnēs légōn, ’Egṑ baptízō en hýdati: mésos hymō̂n héstēken hòn hymeîs ouk oídate,

27
ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ [ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.

ho opísō mou erchómenos, hoû ouk eimì [egṑ] áxios hína lýsō autoû tòn himánta toû hypodḗmatos.

28
Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ ’Ιορδάνου, ὅπου ἦν ὁ ’Ιωάννης βαπτίζων.

Taûta en Bēthaníāi egéneto péran toû ’Iordánou, hópou ē̂n ho ’Iōánnēs baptízōn.

29
Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν ’Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, ῎Ιδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.

Tē̂i epaúrion blépei tòn ’Iēsoûn erchómenon pròs autón, kaì légei, ῎Ide ho amnòs toû theoû ho aírōn tḕn hamartían toû kósmou.

30
οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, ’Οπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

hoûtós estin hypèr hoû egṑ eîpon, ’Opísō mou érchetai anḕr hòs émprosthén mou gégonen, hóti prō̂tós mou ē̂n.

31
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ ’Ισραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.

kagṑ ouk ḗidein autón, all’ hína phanerōthē̂i tō̂i ’Israḕl dià toûto ē̂lthon egṑ en hýdati baptízōn.

32
Καὶ ἐμαρτύρησεν ’Ιωάννης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν·

Kaì emartýrēsen ’Iōánnēs légōn hóti Tethéamai tò pneûma katabaînon hōs peristeràn ex ouranoû, kaì émeinen ep’ autón:

33
κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν, ’Εφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

kagṑ ouk ḗidein autón, all’ ho pémpsas me baptízein en hýdati ekeînós moi eîpen, ’Eph’ hòn àn ídēis tò pneûma katabaînon kaì ménon ep’ autón, hoûtós estin ho baptízōn en pneúmati hagíōi.

34
κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.

kagṑ heṓraka, kaì memartýrēka hóti hoûtós estin ho hyiòs toû theoû.

35
Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ ’Ιωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο,

Tē̂i epaúrion pálin heistḗkei ho ’Iōánnēs kaì ek tō̂n mathētō̂n autoû dýo,

36
καὶ ἐμβλέψας τῷ ’Ιησοῦ περιπατοῦντι λέγει, ῎Ιδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.

kaì emblépsas tō̂i ’Iēsoû peripatoûnti légei, ῎Ide ho amnòs toû theoû.

37
καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ ’Ιησοῦ.

kaì ḗkousan hoi dýo mathētaì autoû laloûntos kaì ēkoloúthēsan tō̂i ’Iēsoû.

38
στραφεὶς δὲ ὁ ’Ιησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς, Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, ‘Ραββί (ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε), ποῦ μένεις;

strapheìs dè ho ’Iēsoûs kaì theasámenos autoùs akolouthoûntas légei autoîs, Tí zēteîte? hoi dè eîpan autō̂i, ‘Rabbí (hò légetai methermēneuómenon Didáskale), poû méneis?

39
λέγει αὐτοῖς, ῎Ερχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει, καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.

légei autoîs, ῎Erchesthe kaì ópsesthe. ē̂lthan oûn kaì eîdan poû ménei, kaì par’ autō̂i émeinan tḕn hēméran ekeínēn: hṓra ē̂n hōs dekátē.

40
῏Ην ’Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ ’Ιωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ·

᾿̂Ēn ’Andréas ho adelphòs Símōnos Pétrou heîs ek tō̂n dýo tō̂n akousántōn parà ’Iōánnou kaì akolouthēsántōn autō̂i:

41
εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ, Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν (ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός)·

heurískei hoûtos prō̂ton tòn adelphòn tòn ídion Símōna kaì légei autō̂i, Heurḗkamen tòn Messían (hó estin methermēneuómenon Christós):

42
ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ’Ιησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς εἶπεν, Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς ’Ιωάννου· σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς (ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος).

ḗgagen autòn pròs tòn ’Iēsoûn. emblépsas autō̂i ho ’Iēsoûs eîpen, Sỳ eî Símōn ho hyiòs ’Iōánnou: sỳ klēthḗsēi Kēphâs (hò hermēneúetai Pétros).

43
Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, ’Ακολούθει μοι.

Tē̂i epaúrion ēthélēsen exeltheîn eis tḕn Galilaían, kaì heurískei Phílippon. kaì légei autō̂i ho ’Iēsoûs, ’Akoloúthei moi.

44
ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ’Ανδρέου καὶ Πέτρου.

ē̂n dè ho Phílippos apò Bēthsaïdá, ek tē̂s póleōs ’Andréou kaì Pétrou.

45
εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ, ῝Ον ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, ’Ιησοῦν υἱὸν τοῦ ’Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.

heurískei Phílippos tòn Nathanaḕl kaì légei autō̂i, ῝On égrapsen Mōÿsē̂s en tō̂i nómōi kaì hoi prophē̂tai heurḗkamen, ’Iēsoûn hyiòn toû ’Iōsḕph tòn apò Nazarét.

46
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, ’Εκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος, ῎Ερχου καὶ ἴδε.

kaì eîpen autō̂i Nathanaḗl, ’Ek Nazarèt dýnataí ti agathòn eînai? légei autō̂i Phílippos, ῎Erchou kaì íde.

47
εἶδεν ὁ ’Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, ῎Ιδε ἀληθῶς ’Ισραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν.

eîden ho ’Iēsoûs tòn Nathanaḕl erchómenon pròs autòn kaì légei perì autoû, ῎Ide alēthō̂s ’Israēlítēs en hō̂i dólos ouk éstin.

48
λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ’Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.

légei autō̂i Nathanaḗl, Póthen me ginṓskeis? apekríthē ’Iēsoûs kaì eîpen autō̂i, Prò toû se Phílippon phōnē̂sai ónta hypò tḕn sykē̂n eîdón se.

49
ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ, ‘Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ ’Ισραήλ.

apekríthē autō̂i Nathanaḗl, ‘Rabbí, sỳ eî ho hyiòs toû theoû, sỳ basileùs eî toû ’Israḗl.

50
ἀπεκρίθη ’Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ῞Οτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ.

apekríthē ’Iēsoûs kaì eîpen autō̂i, ῞Oti eîpón soi hóti eîdón se hypokátō tē̂s sykē̂s pisteúeis? meízō toútōn ópsēi.

51
καὶ λέγει αὐτῷ, ’Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

kaì légei autō̂i, ’Amḕn amḕn légō hymîn, ópsesthe tòn ouranòn aneōigóta kaì toùs angélous toû theoû anabaínontas kaì katabaínontas epì tòn hyiòn toû anthrṓpou.