Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Jean 2

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ ’Ιησοῦ ἐκεῖ·

Kaì tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi gámos egéneto en Kanà tē̂s Galilaías, kaì ē̂n hē mḗtēr toû ’Iēsoû ekeî:

2
ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ ’Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον.

eklḗthē dè kaì ho ’Iēsoûs kaì hoi mathētaì autoû eis tòn gámon.

3
καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ ’Ιησοῦ πρὸς αὐτόν, Οἶνον οὐκ ἔχουσιν.

kaì hysterḗsantos oínou légei hē mḗtēr toû ’Iēsoû pròs autón, Oînon ouk échousin.

4
[καὶ] λέγει αὐτῇ ὁ ’Ιησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου.

[kaì] légei autē̂i ho ’Iēsoûs, Tí emoì kaì soí, gýnai? oúpō hḗkei hē hṓra mou.

5
λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, ῞Ο τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε.

légei hē mḗtēr autoû toîs diakónois, ῞O ti àn légēi hymîn poiḗsate.

6
ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ’Ιουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

ē̂san dè ekeî líthinai hydríai hèx katà tòn katharismòn tō̂n ’Ioudaíōn keímenai, chōroûsai anà metrētàs dýo ḕ treîs.

7
λέγει αὐτοῖς ὁ ’Ιησοῦς, Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω.

légei autoîs ho ’Iēsoûs, Gemísate tàs hydrías hýdatos. kaì egémisan autàs héōs ánō.

8
καὶ λέγει αὐτοῖς, ’Αντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἤνεγκαν.

kaì légei autoîs, ’Antlḗsate nŷn kaì phérete tō̂i architriklínōi: hoi dè ḗnenkan.

9
ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος

hōs dè egeúsato ho architríklinos tò hýdōr oînon gegenēménon, kaì ouk ḗidei póthen estín, hoi dè diákonoi ḗideisan hoi ēntlēkótes tò hýdōr, phōneî tòn nymphíon ho architríklinos

10
καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

kaì légei autō̂i, Pâs ánthrōpos prō̂ton tòn kalòn oînon títhēsin, kaì hótan methysthō̂sin tòn elássō: sỳ tetḗrēkas tòn kalòn oînon héōs árti.

11
Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ ’Ιησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

Taútēn epoíēsen archḕn tō̂n sēmeíōn ho ’Iēsoûs en Kanà tē̂s Galilaías kaì ephanérōsen tḕn dóxan autoû, kaì epísteusan eis autòn hoi mathētaì autoû.

12
Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ [αὐτοῦ] καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

Metà toûto katébē eis Kapharnaoùm autòs kaì hē mḗtēr autoû kaì hoi adelphoì [autoû] kaì hoi mathētaì autoû, kaì ekeî émeinan ou pollàs hēméras.

13
Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν ’Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς ‘Ιεροσόλυμα ὁ ’Ιησοῦς.

Kaì engỳs ē̂n tò páscha tō̂n ’Ioudaíōn, kaì anébē eis ‘Ierosólyma ho ’Iēsoûs.

14
καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους,

kaì heûren en tō̂i hierō̂i toùs pōloûntas bóas kaì próbata kaì peristeràs kaì toùs kermatistàs kathēménous,

15
καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν,

kaì poiḗsas phragéllion ek schoiníōn pántas exébalen ek toû hieroû, tá te próbata kaì toùs bóas, kaì tō̂n kollybistō̂n exécheen tò kérma kaì tàs trapézas anétrepsen,

16
καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν, ῎Αρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου.

kaì toîs tàs peristeràs pōloûsin eîpen, ῎Arate taûta enteûthen, mḕ poieîte tòn oîkon toû patrós mou oîkon emporíou.

17
’Εμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, ‘Ο ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.

’Emnḗsthēsan hoi mathētaì autoû hóti gegramménon estín, ‘O zē̂los toû oíkou sou kataphágetaí me.

18
ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ ’Ιουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς;

apekríthēsan oûn hoi ’Ioudaîoi kaì eîpan autō̂i, Tí sēmeîon deiknýeis hēmîn, hóti taûta poieîs?

19
ἀπεκρίθη ’Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.

apekríthē ’Iēsoûs kaì eîpen autoîs, Lýsate tòn naòn toûton kaì en trisìn hēmérais egerō̂ autón.

20
εἶπαν οὖν οἱ ’Ιουδαῖοι, Τεσσαράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;

eîpan oûn hoi ’Ioudaîoi, Tessarákonta kaì hèx étesin oikodomḗthē ho naòs hoûtos, kaì sỳ en trisìn hēmérais egereîs autón?

21
ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.

ekeînos dè élegen perì toû naoû toû sṓmatos autoû.

22
ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ ’Ιησοῦς.

hóte oûn ēgérthē ek nekrō̂n, emnḗsthēsan hoi mathētaì autoû hóti toûto élegen, kaì epísteusan tē̂i graphē̂i kaì tō̂i lógōi hòn eîpen ho ’Iēsoûs.

23
‘Ως δὲ ἦν ἐν τοῖς ‘Ιεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει·

‘Ōs dè ē̂n en toîs ‘Ierosolýmois en tō̂i páscha en tē̂i heortē̂i, polloì epísteusan eis tò ónoma autoû, theōroûntes autoû tà sēmeîa hà epoíei:

24
αὐτὸς δὲ ’Ιησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας,

autòs dè ’Iēsoûs ouk epísteuen hautòn autoîs dià tò autòn ginṓskein pántas,

25
καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

kaì hóti ou chreían eîchen hína tis martyrḗsēi perì toû anthrṓpou: autòs gàr egínōsken tí ē̂n en tō̂i anthrṓpōi.