Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum John 13

New Testament
Chapter
Verses
1
Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ ’Ιησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς.

Prò dè tē̂s heortē̂s toû páscha eidṑs ho ’Iēsoûs hóti ē̂lthen autoû hē hṓra hína metabē̂i ek toû kósmou toútou pròs tòn patéra, agapḗsas toùs idíous toùs en tō̂i kósmōi, eis télos ēgápēsen autoús.

2
καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ αὐτὸν ’Ιούδας Σίμωνος ’Ισκαριώτου,

kaì deípnou ginoménou, toû diabólou ḗdē beblēkótos eis tḕn kardían hína paradoî autòn ’Ioúdas Símōnos ’Iskariṓtou,

3
εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει,

eidṑs hóti pánta édōken autō̂i ho patḕr eis tàs cheîras kaì hóti apò theoû exē̂lthen kaì pròs tòn theòn hypágei,

4
ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν.

egeíretai ek toû deípnou kaì títhēsin tà himátia, kaì labṑn léntion diézōsen heautón.

5
εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος.

eîta bállei hýdōr eis tòn niptē̂ra kaì ḗrxato níptein toùs pódas tō̂n mathētō̂n kaì ekmássein tō̂i lentíōi hō̂i ē̂n diezōsménos.

6
ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. λέγει αὐτῷ, Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας;

érchetai oûn pròs Símōna Pétron. légei autō̂i, Kýrie, sý mou nípteis toùs pódas?

7
ἀπεκρίθη ’Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ῝Ο ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.

apekríthē ’Iēsoûs kaì eîpen autō̂i, ῝O egṑ poiō̂ sỳ ouk oîdas árti, gnṓsēi dè metà taûta.

8
λέγει αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη ’Ιησοῦς αὐτῷ, ’Εὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ.

légei autō̂i Pétros, Ou mḕ nípsēis mou toùs pódas eis tòn aiō̂na. apekríthē ’Iēsoûs autō̂i, ’Eàn mḕ nípsō se, ouk écheis méros met’ emoû.

9
λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν.

légei autō̂i Símōn Pétros, Kýrie, mḕ toùs pódas mou mónon allà kaì tàs cheîras kaì tḕn kephalḗn.

10
λέγει αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, ‘Ο λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ’ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ’ οὐχὶ πάντες.

légei autō̂i ho ’Iēsoûs, ‘O lelouménos ouk échei chreían ei mḕ toùs pódas nípsasthai, all’ éstin katharòs hólos: kaì hymeîs katharoí este, all’ ouchì pántes.

11
ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.

ḗidei gàr tòn paradidónta autón: dià toûto eîpen hóti Ouchì pántes katharoí este.

12
῞Οτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν [καὶ] ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;

῞Ote oûn énipsen toùs pódas autō̂n [kaì] élaben tà himátia autoû kaì anépesen pálin, eîpen autoîs, Ginṓskete tí pepoíēka hymîn?

13
ὑμεῖς φωνεῖτέ με ‘Ο διδάσκαλος καὶ ‘Ο κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ.

hymeîs phōneîté me ‘O didáskalos kaì ‘O kýrios, kaì kalō̂s légete, eimì gár.

14
εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας·

ei oûn egṑ énipsa hymō̂n toùs pódas ho kýrios kaì ho didáskalos, kaì hymeîs opheílete allḗlōn níptein toùs pódas:

15
ὑπόδειγμα γὰρ δέδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε.

hypódeigma gàr dédōka hymîn hína kathṑs egṑ epoíēsa hymîn kaì hymeîs poiē̂te.

16
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.

amḕn amḕn légō hymîn, ouk éstin doûlos meízōn toû kyríou autoû oudè apóstolos meízōn toû pémpsantos autón.

17
εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά.

ei taûta oídate, makárioí este eàn poiē̂te autá.

18
οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, ‘Ο τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

ou perì pántōn hymō̂n légō: egṑ oîda tínas exelexámēn: all’ hína hē graphḕ plērōthē̂i, ‘O trṓgōn mou tòn árton epē̂ren ep’ emè tḕn ptérnan autoû.

19
ἀπ’ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι.

ap’ árti légō hymîn prò toû genésthai, hína pisteúsēte hótan génētai hóti egṓ eimi.

20
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με.

amḕn amḕn légō hymîn, ho lambánōn án tina pémpsō emè lambánei, ho dè emè lambánōn lambánei tòn pémpsantá me.

21
Ταῦτα εἰπὼν ὁ ’Ιησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν, ’Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.

Taûta eipṑn ho ’Iēsoûs etaráchthē tō̂i pneúmati kaì emartýrēsen kaì eîpen, ’Amḕn amḕn légō hymîn hóti heîs ex hymō̂n paradṓsei me.

22
ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει.

éblepon eis allḗlous hoi mathētaì aporoúmenoi perì tínos légei.

23
ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ ’Ιησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ ’Ιησοῦς·

ē̂n anakeímenos heîs ek tō̂n mathētō̂n autoû en tō̂i kólpōi toû ’Iēsoû, hòn ēgápa ho ’Iēsoûs:

24
νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει.

neúei oûn toútōi Símōn Pétros pythésthai tís àn eíē perì hoû légei.

25
ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ ’Ιησοῦ λέγει αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν;

anapesṑn oûn ekeînos hoútōs epì tò stē̂thos toû ’Iēsoû légei autō̂i, Kýrie, tís estin?

26
ἀποκρίνεται ’Ιησοῦς, ’Εκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ. βάψας οὖν τὸ ψωμίον [λαμβάνει καὶ] δίδωσιν ’Ιούδᾳ Σίμωνος ’Ισκαριώτου.

apokrínetai ’Iēsoûs, ’Ekeînós estin hō̂i egṑ bápsō tò psōmíon kaì dṓsō autō̂i. bápsas oûn tò psōmíon [lambánei kaì] dídōsin ’Ioúdāi Símōnos ’Iskariṓtou.

27
καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, ῝Ο ποιεῖς ποίησον τάχιον.

kaì metà tò psōmíon tóte eisē̂lthen eis ekeînon ho Satanâs. légei oûn autō̂i ho ’Iēsoûs, ῝O poieîs poíēson táchion.

28
τοῦτο [δὲ] οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ·

toûto [dè] oudeìs égnō tō̂n anakeiménōn pròs tí eîpen autō̂i:

29
τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν ’Ιούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ [ὁ] ’Ιησοῦς, ’Αγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.

tinès gàr edókoun, epeì tò glōssókomon eîchen ’Ioúdas, hóti légei autō̂i [ho] ’Iēsoûs, ’Agórason hō̂n chreían échomen eis tḕn heortḗn, ḕ toîs ptōchoîs hína ti dō̂i.

30
λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν δὲ νύξ.

labṑn oûn tò psōmíon ekeînos exē̂lthen euthýs: ē̂n dè nýx.

31
῞Οτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει ’Ιησοῦς, Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ·

῞Ote oûn exē̂lthen légei ’Iēsoûs, Nŷn edoxásthē ho hyiòs toû anthrṓpou, kaì ho theòs edoxásthē en autō̂i:

32
[εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ] καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν.

[ei ho theòs edoxásthē en autō̂i] kaì ho theòs doxásei autòn en autō̂i, kaì euthỳs doxásei autón.

33
τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι· ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς ’Ιουδαίοις ὅτι ῞Οπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι.

teknía, éti mikròn meth’ hymō̂n eimi: zētḗseté me, kaì kathṑs eîpon toîs ’Ioudaíois hóti ῞Opou egṑ hypágō hymeîs ou dýnasthe eltheîn, kaì hymîn légō árti.

34
ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους· καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

entolḕn kainḕn dídōmi hymîn, hína agapâte allḗlous: kathṑs ēgápēsa hymâs hína kaì hymeîs agapâte allḗlous.

35
ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις.

en toútōi gnṓsontai pántes hóti emoì mathētaí este, eàn agápēn échēte en allḗlois.

36
Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη [αὐτῷ] ’Ιησοῦς, ῞Οπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον.

Légei autō̂i Símōn Pétros, Kýrie, poû hypágeis? apekríthē [autō̂i] ’Iēsoûs, ῞Opou hypágō ou dýnasaí moi nŷn akolouthē̂sai, akolouthḗseis dè hýsteron.

37
λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.

légei autō̂i ho Pétros, Kýrie, dià tí ou dýnamaí soi akolouthē̂sai árti? tḕn psychḗn mou hypèr soû thḗsō.

38
ἀποκρίνεται ’Ιησοῦς, Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς.

apokrínetai ’Iēsoûs, Tḕn psychḗn sou hypèr emoû thḗseis? amḕn amḕn légō soi, ou mḕ aléktōr phōnḗsēi héōs hoû arnḗsēi me trís.