Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Jean 15

New Testament
Chapter
Verses
1
’Εγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν.

’Egṓ eimi hē ámpelos hē alēthinḗ, kaì ho patḗr mou ho geōrgós estin.

2
πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ.

pân klē̂ma en emoì mḕ phéron karpón, aírei autó, kaì pân tò karpòn phéron kathaírei autò hína karpòn pleíona phérēi.

3
ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν·

ḗdē hymeîs katharoí este dià tòn lógon hòn lelálēka hymîn:

4
μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.

meínate en emoí, kagṑ en hymîn. kathṑs tò klē̂ma ou dýnatai karpòn phérein aph’ heautoû eàn mḕ ménēi en tē̂i ampélōi, hoútōs oudè hymeîs eàn mḕ en emoì ménēte.

5
ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

egṓ eimi hē ámpelos, hymeîs tà klḗmata. ho ménōn en emoì kagṑ en autō̂i hoûtos phérei karpòn polýn, hóti chōrìs emoû ou dýnasthe poieîn oudén.

6
ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται.

eàn mḗ tis ménēi en emoí, eblḗthē éxō hōs tò klē̂ma kaì exēránthē, kaì synágousin autà kaì eis tò pŷr bállousin kaì kaíetai.

7
ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν.

eàn meínēte en emoì kaì tà rhḗmatá mou en hymîn meínēi, hò eàn thélēte aitḗsasthe kaì genḗsetai hymîn.

8
ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί.

en toútōi edoxásthē ho patḗr mou, hína karpòn polỳn phérēte kaì génēsthe emoì mathētaí.

9
καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ.

kathṑs ēgápēsén me ho patḗr, kagṑ hymâs ēgápēsa: meínate en tē̂i agápēi tē̂i emē̂i.

10
ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.

eàn tàs entolás mou tērḗsēte, meneîte en tē̂i agápēi mou, kathṑs egṑ tàs entolàs toû patrós mou tetḗrēka kaì ménō autoû en tē̂i agápēi.

11
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ.

Taûta lelálēka hymîn hína hē charà hē emḕ en hymîn ē̂i kaì hē charà hymō̂n plērōthē̂i.

12
αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς·

haútē estìn hē entolḕ hē emḗ, hína agapâte allḗlous kathṑs ēgápēsa hymâs:

13
μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.

meízona taútēs agápēn oudeìs échei, hína tis tḕn psychḕn autoû thē̂i hypèr tō̂n phílōn autoû.

14
ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.

hymeîs phíloi moú este eàn poiē̂te hà egṑ entéllomai hymîn.

15
οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν.

oukéti légō hymâs doúlous, hóti ho doûlos ouk oîden tí poieî autoû ho kýrios: hymâs dè eírēka phílous, hóti pánta hà ḗkousa parà toû patrós mou egnṓrisa hymîn.

16
οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ ὑμῖν.

ouch hymeîs me exeléxasthe, all’ egṑ exelexámēn hymâs kaì éthēka hymâs hína hymeîs hypágēte kaì karpòn phérēte kaì ho karpòs hymō̂n ménēi, hína hó ti àn aitḗsēte tòn patéra en tō̂i onómatí mou dō̂i hymîn.

17
ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

taûta entéllomai hymîn, hína agapâte allḗlous.

18
Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.

Ei ho kósmos hymâs miseî, ginṓskete hóti emè prō̂ton hymō̂n memísēken.

19
εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.

ei ek toû kósmou ē̂te, ho kósmos àn tò ídion ephílei: hóti dè ek toû kósmou ouk esté, all’ egṑ exelexámēn hymâs ek toû kósmou, dià toûto miseî hymâs ho kósmos.

20
μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.

mnēmoneúete toû lógou hoû egṑ eîpon hymîn, Ouk éstin doûlos meízōn toû kyríou autoû. ei emè edíōxan, kaì hymâs diṓxousin: ei tòn lógon mou etḗrēsan, kaì tòn hyméteron tērḗsousin.

21
ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με.

allà taûta pánta poiḗsousin eis hymâs dià tò ónomá mou, hóti ouk oídasin tòn pémpsantá me.

22
εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ei mḕ ē̂lthon kaì elálēsa autoîs, hamartían ouk eíchosan: nŷn dè próphasin ouk échousin perì tē̂s hamartías autō̂n.

23
ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ.

ho emè misō̂n kaì tòn patéra mou miseî.

24
εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου.

ei tà érga mḕ epoíēsa en autoîs hà oudeìs állos epoíēsen, hamartían ouk eíchosan: nŷn dè kaì heōrákasin kaì memisḗkasin kaì emè kaì tòn patéra mou.

25
ἀλλ’ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ὅτι ’Εμίσησάν με δωρεάν.

all’ hína plērōthē̂i ho lógos ho en tō̂i nómōi autō̂n gegramménos hóti ’Emísēsán me dōreán.

26
῞Οταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·

῞Otan élthēi ho paráklētos hòn egṑ pémpsō hymîn parà toû patrós, tò pneûma tē̂s alētheías hò parà toû patròs ekporeúetai, ekeînos martyrḗsei perì emoû:

27
καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ’ ἐμοῦ ἐστε.

kaì hymeîs dè martyreîte, hóti ap’ archē̂s met’ emoû este.