Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Jean 18:22

New Testament
Chapter
Verses
1
Ταῦτα εἰπὼν ’Ιησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρὼν ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

Taûta eipṑn ’Iēsoûs exē̂lthen sỳn toîs mathētaîs autoû péran toû cheimárrou toû Kedrṑn hópou ē̂n kē̂pos, eis hòn eisē̂lthen autòs kaì hoi mathētaì autoû.

2
ᾔδει δὲ καὶ ’Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη ’Ιησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

ḗidei dè kaì ’Ioúdas ho paradidoùs autòn tòn tópon, hóti pollákis synḗchthē ’Iēsoûs ekeî metà tō̂n mathētō̂n autoû.

3
ὁ οὖν ’Ιούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ [ἐκ] τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.

ho oûn ’Ioúdas labṑn tḕn speîran kaì ek tō̂n archieréōn kaì [ek] tō̂n Pharisaíōn hypērétas érchetai ekeî metà phanō̂n kaì lampádōn kaì hóplōn.

4
’Ιησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ’ αὐτὸν ἐξῆλθεν καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνα ζητεῖτε;

’Iēsoûs oûn eidṑs pánta tà erchómena ep’ autòn exē̂lthen kaì légei autoîs, Tína zēteîte?

5
ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, ’Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς, ’Εγώ εἰμι. εἱστήκει δὲ καὶ ’Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ’ αὐτῶν.

apekríthēsan autō̂i, ’Iēsoûn tòn Nazōraîon. légei autoîs, ’Egṓ eimi. heistḗkei dè kaì ’Ioúdas ho paradidoùs autòn met’ autō̂n.

6
ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς, ’Εγώ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί.

hōs oûn eîpen autoîs, ’Egṓ eimi, apē̂lthon eis tà opísō kaì épesan chamaí.

7
πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς, Τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν, ’Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον.

pálin oûn epērṓtēsen autoús, Tína zēteîte? hoi dè eîpan, ’Iēsoûn tòn Nazōraîon.

8
ἀπεκρίθη ’Ιησοῦς, Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι· εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν·

apekríthē ’Iēsoûs, Eîpon hymîn hóti egṓ eimi: ei oûn emè zēteîte, áphete toútous hypágein:

9
ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι Οὓς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.

hína plērōthē̂i ho lógos hòn eîpen hóti Hoùs dédōkás moi ouk apṓlesa ex autō̂n oudéna.

10
Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.

Símōn oûn Pétros échōn máchairan heílkysen autḕn kaì épaisen tòn toû archieréōs doûlon kaì apékopsen autoû tò ōtárion tò dexión. ē̂n dè ónoma tō̂i doúlōi Málchos.

11
εἶπεν οὖν ὁ ’Ιησοῦς τῷ Πέτρῳ, Βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην· τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ μὴ πίω αὐτό;

eîpen oûn ho ’Iēsoûs tō̂i Pétrōi, Bále tḕn máchairan eis tḕn thḗkēn: tò potḗrion hò dédōkén moi ho patḕr ou mḕ píō autó?

12
‘Η οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν ’Ιουδαίων συνέλαβον τὸν ’Ιησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν

‘Ē oûn speîra kaì ho chilíarchos kaì hoi hypērétai tō̂n ’Ioudaíōn synélabon tòn ’Iēsoûn kaì édēsan autòn

13
καὶ ἤγαγον πρὸς ῞Ανναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου·

kaì ḗgagon pròs ῞Annan prō̂ton: ē̂n gàr pentheròs toû Kaïápha, hòs ē̂n archiereùs toû eniautoû ekeínou:

14
ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς ’Ιουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.

ē̂n dè Kaïáphas ho symbouleúsas toîs ’Ioudaíois hóti symphérei héna ánthrōpon apothaneîn hypèr toû laoû.

15
’Ηκολούθει δὲ τῷ ’Ιησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθεν τῷ ’Ιησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως,

’Ēkoloúthei dè tō̂i ’Iēsoû Símōn Pétros kaì állos mathētḗs. ho dè mathētḕs ekeînos ē̂n gnōstòs tō̂i archiereî, kaì syneisē̂lthen tō̂i ’Iēsoû eis tḕn aulḕn toû archieréōs,

16
ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον.

ho dè Pétros heistḗkei pròs tē̂i thýrāi éxō. exē̂lthen oûn ho mathētḕs ho állos ho gnōstòs toû archieréōs kaì eîpen tē̂i thyrōrō̂i kaì eisḗgagen tòn Pétron.

17
λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος, Οὐκ εἰμί.

légei oûn tō̂i Pétrōi hē paidískē hē thyrōrós, Mḕ kaì sỳ ek tō̂n mathētō̂n eî toû anthrṓpou toútou? légei ekeînos, Ouk eimí.

18
εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο· ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετ’ αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος.

heistḗkeisan dè hoi doûloi kaì hoi hypērétai anthrakiàn pepoiēkótes, hóti psŷchos ē̂n, kaì ethermaínonto: ē̂n dè kaì ho Pétros met’ autō̂n hestṑs kaì thermainómenos.

19
‘Ο οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν ’Ιησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.

‘O oûn archiereùs ērṓtēsen tòn ’Iēsoûn perì tō̂n mathētō̂n autoû kaì perì tē̂s didachē̂s autoû.

20
ἀπεκρίθη αὐτῷ ’Ιησοῦς, ’Εγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ ’Ιουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν.

apekríthē autō̂i ’Iēsoûs, ’Egṑ parrēsíāi lelálēka tō̂i kósmōi: egṑ pántote edídaxa en synagōgē̂i kaì en tō̂i hierō̂i, hópou pántes hoi ’Ioudaîoi synérchontai, kaì en kryptō̂i elálēsa oudén.

21
τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ.

tí me erōtā̂is? erṓtēson toùs akēkoótas tí elálēsa autoîs: íde hoûtoi oídasin hà eîpon egṓ.

22
ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ ’Ιησοῦ εἰπών, Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;

taûta dè autoû eipóntos heîs parestēkṑs tō̂n hypēretō̂n édōken rhápisma tō̂i ’Iēsoû eipṓn, Hoútōs apokrínēi tō̂i archiereî?

23
ἀπεκρίθη αὐτῷ ’Ιησοῦς, Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις;

apekríthē autō̂i ’Iēsoûs, Ei kakō̂s elálēsa, martýrēson perì toû kakoû: ei dè kalō̂s, tí me déreis?

24
ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ ῞Αννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα.

apésteilen oûn autòn ho ῞Annas dedeménon pròs Kaïáphan tòn archieréa.

25
῏Ην δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰμί.

᾿̂Ēn dè Símōn Pétros hestṑs kaì thermainómenos. eîpon oûn autō̂i, Mḕ kaì sỳ ek tō̂n mathētō̂n autoû eî? ērnḗsato ekeînos kaì eîpen, Ouk eimí.

26
λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ’ αὐτοῦ;

légei heîs ek tō̂n doúlōn toû archieréōs, syngenḕs ṑn hoû apékopsen Pétros tò ōtíon, Ouk egṓ se eîdon en tō̂i kḗpōi met’ autoû?

27
πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος· καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

pálin oûn ērnḗsato Pétros: kaì euthéōs aléktōr ephṓnēsen.

28
῎Αγουσιν οὖν τὸν ’Ιησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωΐ· καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα.

῎Agousin oûn tòn ’Iēsoûn apò toû Kaïápha eis tò praitṓrion: ē̂n dè prōḯ: kaì autoì ouk eisē̂lthon eis tò praitṓrion, hína mḕ mianthō̂sin allà phágōsin tò páscha.

29
ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν, Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου;

exē̂lthen oûn ho Pilâtos éxō pròs autoùs kaì phēsín, Tína katēgorían phérete katà toû anthrṓpou toútou?

30
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν.

apekríthēsan kaì eîpan autō̂i, Ei mḕ ē̂n hoûtos kakòn poiō̂n, ouk án soi paredṓkamen autón.

31
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ ’Ιουδαῖοι, ‘Ημῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα·

eîpen oûn autoîs ho Pilâtos, Lábete autòn hymeîs, kaì katà tòn nómon hymō̂n krínate autón. eîpon [oûn] autō̂i hoi ’Ioudaîoi, ‘Ēmîn ouk éxestin apokteînai oudéna:

32
ἵνα ὁ λόγος τοῦ ’Ιησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν.

hína ho lógos toû ’Iēsoû plērōthē̂i hòn eîpen sēmaínōn poíōi thanátōi ḗmellen apothnḗiskein.

33
Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν ’Ιησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ’Ιουδαίων;

Eisē̂lthen oûn pálin eis tò praitṓrion ho Pilâtos kaì ephṓnēsen tòn ’Iēsoûn kaì eîpen autō̂i, Sỳ eî ho basileùs tō̂n ’Ioudaíōn?

34
ἀπεκρίθη ’Ιησοῦς, ’Απὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ;

apekríthē ’Iēsoûs, ’Apò seautoû sỳ toûto légeis ḕ álloi eîpón soi perì emoû?

35
ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος, Μήτι ἐγὼ ’Ιουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας;

apekríthē ho Pilâtos, Mḗti egṑ ’Ioudaîós eimi? tò éthnos tò sòn kaì hoi archiereîs parédōkán se emoí: tí epoíēsas?

36
ἀπεκρίθη ’Ιησοῦς, ‘Η βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο [ἄν], ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς ’Ιουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

apekríthē ’Iēsoûs, ‘Ē basileía hē emḕ ouk éstin ek toû kósmou toútou: ei ek toû kósmou toútou ē̂n hē basileía hē emḗ, hoi hypērétai hoi emoì ēgōnízonto [án], hína mḕ paradothō̂ toîs ’Ioudaíois: nŷn dè hē basileía hē emḕ ouk éstin enteûthen.

37
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ ’Ιησοῦς, Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

eîpen oûn autō̂i ho Pilâtos, Oukoûn basileùs eî sý? apekríthē ho ’Iēsoûs, Sỳ légeis hóti basileús eimi. egṑ eis toûto gegénnēmai kaì eis toûto elḗlytha eis tòn kósmon, hína martyrḗsō tē̂i alētheíāi: pâs ho ṑn ek tē̂s alētheías akoúei mou tē̂s phōnē̂s.

38
λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Τί ἐστιν ἀλήθεια; Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς ’Ιουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς, ’Εγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.

légei autō̂i ho Pilâtos, Tí estin alḗtheia? Kaì toûto eipṑn pálin exē̂lthen pròs toùs ’Ioudaíous, kaì légei autoîs, ’Egṑ oudemían heurískō en autō̂i aitían.

39
ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν ’Ιουδαίων;

éstin dè synḗtheia hymîn hína héna apolýsō hymîn en tō̂i páscha: boúlesthe oûn apolýsō hymîn tòn basiléa tō̂n ’Ioudaíōn?

40
ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες, Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.

ekraúgasan oûn pálin légontes, Mḕ toûton allà tòn Barabbân. ē̂n dè ho Barabbâs lēistḗs.