Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum John 5:34

New Testament
Chapter
Verses
34
ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε.

egṑ dè ou parà anthrṓpou tḕn martyrían lambánō, allà taûta légō hína hymeîs sōthē̂te.