Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Luc 13:18

New Testament
Chapter
Verses
1
Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν.

Parē̂san dé tines en autō̂i tō̂i kairō̂i apangéllontes autō̂i perì tō̂n Galilaíōn hō̂n tò haîma Pilâtos émixen metà tō̂n thysiō̂n autō̂n.

2
καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν;

kaì apokritheìs eîpen autoîs, Dokeîte hóti hoi Galilaîoi hoûtoi hamartōloì parà pántas toùs Galilaíous egénonto, hóti taûta pepónthasin?

3
οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.

ouchí, légō hymîn, all’ eàn mḕ metanoē̂te pántes homoíōs apoleîsthe.

4
ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα ὀκτὼ ἐφ’ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ’Ιερουσαλήμ;

ḕ ekeînoi hoi déka oktṑ eph’ hoùs épesen ho pýrgos en tō̂i Silōàm kaì apékteinen autoús, dokeîte hóti autoì opheilétai egénonto parà pántas toùs anthrṓpous toùs katoikoûntas ’Ierousalḗm?

5
οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.

ouchí, légō hymîn, all’ eàn mḕ metanoē̂te pántes hōsaútōs apoleîsthe.

6
῎Ελεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· Συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν.

῎Elegen dè taútēn tḕn parabolḗn: Sykē̂n eîchén tis pephyteuménēn en tō̂i ampelō̂ni autoû, kaì ē̂lthen zētō̂n karpòn en autē̂i kaì ouch heûren.

7
εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, ’Ιδοὺ τρία ἔτη ἀφ’ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω. ἔκκοψον [οὖν] αὐτήν· ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ;

eîpen dè pròs tòn ampelourgón, ’Idoù tría étē aph’ hoû érchomai zētō̂n karpòn en tē̂i sykē̂i taútēi kaì ouch heurískō. ékkopson [oûn] autḗn: hinatí kaì tḕn gē̂n katargeî?

8
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια·

ho dè apokritheìs légei autō̂i, Kýrie, áphes autḕn kaì toûto tò étos, héōs hótou skápsō perì autḕn kaì bálō kópria:

9
κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον ·εἰ δὲ μήγε, ἐκκόψεις αὐτήν.

kàn mèn poiḗsēi karpòn eis tò méllon :ei dè mḗge, ekkópseis autḗn.

10
῏Ην δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν.

᾿̂Ēn dè didáskōn en miā̂i tō̂n synagōgō̂n en toîs sábbasin.

11
καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές.

kaì idoù gynḕ pneûma échousa astheneías étē déka oktṓ, kaì ē̂n synkýptousa kaì mḕ dynaménē anakýpsai eis tò pantelés.

12
ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ ’Ιησοῦς προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου,

idṑn dè autḕn ho ’Iēsoûs prosephṓnēsen kaì eîpen autē̂i, Gýnai, apolélysai tē̂s astheneías sou,

13
καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν.

kaì epéthēken autē̂i tàs cheîras: kaì parachrē̂ma anōrthṓthē, kaì edóxazen tòn theón.

14
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ’Ιησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι ἕξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.

apokritheìs dè ho archisynágōgos, aganaktō̂n hóti tō̂i sabbátōi etherápeusen ho ’Iēsoûs, élegen tō̂i óchlōi hóti héx hēmérai eisìn en haîs deî ergázesthai: en autaîs oûn erchómenoi therapeúesthe kaì mḕ tē̂i hēmérāi toû sabbátou.

15
ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ κύριος καὶ εἶπεν, ‘Υποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;

apekríthē dè autō̂i ho kýrios kaì eîpen, ‘Ypokritaí, hékastos hymō̂n tō̂i sabbátōi ou lýei tòn boûn autoû ḕ tòn ónon apò tē̂s phátnēs kaì apagagṑn potízei?

16
ταύτην δὲ θυγατέρα ’Αβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;

taútēn dè thygatéra ’Abraàm oûsan, hḕn édēsen ho Satanâs idoù déka kaì oktṑ étē, ouk édei lythē̂nai apò toû desmoû toútou tē̂i hēmérāi toû sabbátou?

17
καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ.

kaì taûta légontos autoû katēischýnonto pántes hoi antikeímenoi autō̂i, kaì pâs ho óchlos échairen epì pâsin toîs endóxois toîs ginoménois hyp’ autoû.

18
῎Ελεγεν οὖν, Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν;

῎Elegen oûn, Tíni homoía estìn hē basileía toû theoû, kaì tíni homoiṓsō autḗn?

19
ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.

homoía estìn kókkōi sinápeōs, hòn labṑn ánthrōpos ébalen eis kē̂pon heautoû, kaì ēýxēsen kaì egéneto eis déndron, kaì tà peteinà toû ouranoû kateskḗnōsen en toîs kládois autoû.

20
Καὶ πάλιν εἶπεν, Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ;

Kaì pálin eîpen, Tíni homoiṓsō tḕn basileían toû theoû?

21
ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.

homoía estìn zýmēi, hḕn laboûsa gynḕ enékrypsen eis aleúrou sáta tría héōs hoû ezymṓthē hólon.

22
Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς ‘Ιεροσόλυμα.

Kaì dieporeúeto katà póleis kaì kṓmas didáskōn kaì poreían poioúmenos eis ‘Ierosólyma.

23
εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι; ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς,

eîpen dé tis autō̂i, Kýrie, ei olígoi hoi sōizómenoi? ho dè eîpen pròs autoús,

24
’Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν.

’Agōnízesthe eiseltheîn dià tē̂s stenē̂s thýras, hóti polloí, légō hymîn, zētḗsousin eiseltheîn kaì ouk ischýsousin.

25
ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ.

aph’ hoû àn egerthē̂i ho oikodespótēs kaì apokleísēi tḕn thýran, kaì árxēsthe éxō hestánai kaì kroúein tḕn thýran légontes, Kýrie, ánoixon hēmîn: kaì apokritheìs ereî hymîn, Ouk oîda hymâs póthen esté.

26
τότε ἄρξεσθε λέγειν, ’Εφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας·

tóte árxesthe légein, ’Ephágomen enṓpión sou kaì epíomen, kaì en taîs plateíais hēmō̂n edídaxas:

27
καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν, Οὐκ οἶδα [ὑμᾶς] πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ, πάντες ἐργάται ἀδικίας.

kaì ereî légōn hymîn, Ouk oîda [hymâs] póthen esté: apóstēte ap’ emoû, pántes ergátai adikías.

28
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψεσθε ’Αβραὰμ καὶ ’Ισαὰκ καὶ ’Ιακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω.

ekeî éstai ho klauthmòs kaì ho brygmòs tō̂n odóntōn, hótan ópsesthe ’Abraàm kaì ’Isaàk kaì ’Iakṑb kaì pántas toùs prophḗtas en tē̂i basileíāi toû theoû, hymâs dè ekballoménous éxō.

29
καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

kaì hḗxousin apò anatolō̂n kaì dysmō̂n kaì apò borrâ kaì nótou kaì anaklithḗsontai en tē̂i basileíāi toû theoû.

30
καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι.

kaì idoù eisìn éschatoi hoì ésontai prō̂toi, kaì eisìn prō̂toi hoì ésontai éschatoi.

31
’Εν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ, ῎Εξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι ‘Ηρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι.

’En autē̂i tē̂i hṓrāi prosē̂lthán tines Pharisaîoi légontes autō̂i, ῎Exelthe kaì poreúou enteûthen, hóti ‘Ērṓidēs thélei se apokteînai.

32
καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, ’Ιδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι.

kaì eîpen autoîs, Poreuthéntes eípate tē̂i alṓpeki taútēi, ’Idoù ekbállō daimónia kaì iáseis apotelō̂ sḗmeron kaì aúrion, kaì tē̂i trítēi teleioûmai.

33
πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω ’Ιερουσαλήμ.

plḕn deî me sḗmeron kaì aúrion kaì tē̂i echoménēi poreúesthai, hóti ouk endéchetai prophḗtēn apolésthai éxō ’Ierousalḗm.

34
’Ιερουσαλὴμ ’Ιερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.

’Ierousalḕm ’Ierousalḗm, hē apokteínousa toùs prophḗtas kaì lithoboloûsa toùs apestalménous pròs autḗn, posákis ēthélēsa episynáxai tà tékna sou hòn trópon órnis tḕn heautē̂s nossiàn hypò tàs ptérygas, kaì ouk ēthelḗsate.

35
ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν. λέγω [δὲ] ὑμῖν, οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως [ἥξει ὅτε] εἴπητε, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.

idoù aphíetai hymîn ho oîkos hymō̂n. légō [dè] hymîn, ou mḕ ídēté me héōs [hḗxei hóte] eípēte, Eulogēménos ho erchómenos en onómati kyríou.