Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Luke 6:8

New Testament
Chapter
Verses
8
αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, ῎Εγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη.

autòs dè ḗidei toùs dialogismoùs autō̂n, eîpen dè tō̂i andrì tō̂i xēràn échonti tḕn cheîra, ῎Egeire kaì stē̂thi eis tò méson: kaì anastàs éstē.