Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 1:22

New Testament
Chapter
Verses
22
Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος,

Toûto dè hólon gégonen hína plērōthē̂i tò rhēthèn hypò kyríou dià toû prophḗtou légontos,