Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 3:13

New Testament
Chapter
Verses
13
Τότε παραγίνεται ὁ ’Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ’Ιορδάνην πρὸς τὸν ’Ιωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ.

Tóte paragínetai ho ’Iēsoûs apò tē̂s Galilaías epì tòn ’Iordánēn pròs tòn ’Iōánnēn toû baptisthē̂nai hyp’ autoû.