Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthieu 4:6

New Testament
Chapter
Verses
1
Τότε ὁ ’Ιησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.

Tóte ho ’Iēsoûs anḗchthē eis tḕn érēmon hypò toû pneúmatos, peirasthē̂nai hypò toû diabólou.

2
καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν.

kaì nēsteúsas hēméras tessarákonta kaì nýktas tessarákonta hýsteron epeínasen.

3
Καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.

Kaì proselthṑn ho peirázōn eîpen autō̂i, Ei hyiòs eî toû theoû, eipè hína hoi líthoi hoûtoi ártoi génōntai.

4
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.

ho dè apokritheìs eîpen, Gégraptai, Ouk ep’ ártōi mónōi zḗsetai ho ánthrōpos, all’ epì pantì rhḗmati ekporeuoménōi dià stómatos theoû.

5
Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,

Tóte paralambánei autòn ho diábolos eis tḕn hagían pólin, kaì hístēsin autòn epì tò pterýgion toû hieroû,

6
καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

kaì légei autō̂i, Ei hyiòs eî toû theoû, bále seautòn kátō: gégraptai gàr hóti Toîs angélois autoû enteleîtai perì soû kaì epì cheirō̂n aroûsín se, mḗpote proskópsēis pròs líthon tòn póda sou.

7
ἔϕη αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, Πάλιν γέγραπται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.

éphē autō̂i ho ’Iēsoûs, Pálin gégraptai, Ouk ekpeiráseis kýrion tòn theón sou.

8
Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,

Pálin paralambánei autòn ho diábolos eis óros hypsēlòn lían, kaì deíknysin autō̂i pásas tàs basileías toû kósmou kaì tḕn dóxan autō̂n,

9
καὶ λέγει αὐτῷ, Ταῦτά σοι πάντα δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.

kaì légei autō̂i, Taûtá soi pánta dṓsō eàn pesṑn proskynḗsēis moi.

10
τότε λέγει αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, ῞Υπαγε, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

tóte légei autō̂i ho ’Iēsoûs, ῞Ypage, Satanâ: gégraptai gár, Kýrion tòn theón sou proskynḗseis kaì autō̂i mónōi latreúseis.

11
Τότε ἀϕίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

Tóte aphíēsin autòn ho diábolos, kaì idoù ángeloi prosē̂lthon kaì diēkónoun autō̂i.

12
’Ακούσας δὲ ὅτι ’Ιωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

’Akoúsas dè hóti ’Iōánnēs paredóthē anechṓrēsen eis tḕn Galilaían.

13
καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καϕαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεϕθαλίμ·

kaì katalipṑn tḕn Nazarà elthṑn katṓikēsen eis Kapharnaoùm tḕn parathalassían en horíois Zaboulṑn kaì Nephthalím:

14
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ’Ησαΐου τοῦ προϕήτου λέγοντος,

hína plērōthē̂i tò rhēthèn dià ’Ēsaḯou toû prophḗtou légontos,

15
Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεϕθαλίμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ’Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

Gē̂ Zaboulṑn kaì gē̂ Nephthalím, hodòn thalássēs, péran toû ’Iordánou, Galilaía tō̂n ethnō̂n,

16
ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει ϕῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου ϕῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

ho laòs ho kathḗmenos en skótei phō̂s eîden méga, kaì toîs kathēménois en chṓrāi kaì skiā̂i thanátou phō̂s anéteilen autoîs.

17
’Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ’Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

’Apò tóte ḗrxato ho ’Iēsoûs kērýssein kaì légein, Metanoeîte, ḗngiken gàr hē basileía tō̂n ouranō̂n.

18
Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελϕούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ’Ανδρέαν τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμϕίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.

Peripatō̂n dè parà tḕn thálassan tē̂s Galilaías eîden dýo adelphoús, Símōna tòn legómenon Pétron kaì ’Andréan tòn adelphòn autoû, bállontas amphíblēstron eis tḕn thálassan: ē̂san gàr halieîs.

19
καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

kaì légei autoîs, Deûte opísō mou, kaì poiḗsō hymâs halieîs anthrṓpōn.

20
οἱ δὲ εὐθέως ἀϕέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

hoi dè euthéōs aphéntes tà díktya ēkoloúthēsan autō̂i.

21
Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελϕούς, ’Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ’Ιωάννην τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.

Kaì probàs ekeîthen eîden állous dýo adelphoús, ’Iákōbon tòn toû Zebedaíou kaì ’Iōánnēn tòn adelphòn autoû, en tō̂i ploíōi metà Zebedaíou toû patròs autō̂n katartízontas tà díktya autō̂n: kaì ekálesen autoús.

22
οἱ δὲ εὐθέως ἀϕέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.

hoi dè euthéōs aphéntes tò ploîon kaì tòn patéra autō̂n ēkoloúthēsan autō̂i.

23
Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

Kaì periē̂gen en hólēi tē̂i Galilaíāi, didáskōn en taîs synagōgaîs autō̂n kaì kērýssōn tò euangélion tē̂s basileías kaì therapeúōn pâsan nóson kaì pâsan malakían en tō̂i laō̂i.

24
Καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους καὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

Kaì apē̂lthen hē akoḕ autoû eis hólēn tḕn Syrían: kaì prosḗnenkan autō̂i pántas toùs kakō̂s échontas poikílais nósois kaì basánois synechoménous kaì daimonizoménous kaì selēniazoménous kaì paralytikoús, kaì etherápeusen autoús.

25
καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ ‘Ιεροσολύμων καὶ ’Ιουδαίας καὶ πέραν τοῦ ’Ιορδάνου.

kaì ēkoloúthēsan autō̂i óchloi polloì apò tē̂s Galilaías kaì Dekapóleōs kaì ‘Ierosolýmōn kaì ’Ioudaías kaì péran toû ’Iordánou.