Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Apocalypse 1

New Testament
Chapter
Verses
1
’Αποκάλυψις ’Ιησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ ’Ιωάννῃ,

’Apokálypsis ’Iēsoû Christoû, hḕn édōken autō̂i ho theós, deîxai toîs doúlois autoû hà deî genésthai en táchei, kaì esḗmanen aposteílas dià toû angélou autoû tō̂i doúlōi autoû ’Iōánnēi,

2
ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν ’Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν.

hòs emartýrēsen tòn lógon toû theoû kaì tḕn martyrían ’Iēsoû Christoû, hósa eîden.

3
μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.

makários ho anaginṓskōn kaì hoi akoúontes toùs lógous tē̂s prophēteías kaì tēroûntes tà en autē̂i gegramména, ho gàr kairòs engýs.

4
’Ιωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ’Ασίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,

’Iōánnēs taîs heptà ekklēsíais taîs en tē̂i ’Asíāi: cháris hymîn kaì eirḗnē apò ho ṑn kaì ho ē̂n kaì ho erchómenos, kaì apò tō̂n heptà pneumátōn hà enṓpion toû thrónou autoû,

5
καὶ ἀπὸ ’Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. Τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ

kaì apò ’Iēsoû Christoû, ho mártys ho pistós, ho prōtótokos tō̂n nekrō̂n kaì ho árchōn tō̂n basiléōn tē̂s gē̂s. Tō̂i agapō̂nti hēmâs kaì lýsanti hēmâs ek tō̂n hamartiō̂n hēmō̂n en tō̂i haímati autoû

6
καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ, αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας [τῶν αἰώνων]· ἀμήν.

kaì epoíēsen hēmâs basileían, hiereîs tō̂i theō̂i kaì patrì autoû, autō̂i hē dóxa kaì tò krátos eis toùs aiō̂nas [tō̂n aiṓnōn]: amḗn.

7
’Ιδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.

’Idoù érchetai metà tō̂n nephelō̂n, kaì ópsetai autòn pâs ophthalmòs kaì hoítines autòn exekéntēsan, kaì kópsontai ep’ autòn pâsai hai phylaì tē̂s gē̂s. naí, amḗn.

8
’Εγώ εἰμι τὸ ῎Αλφα καὶ τὸ ῏Ω, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.

’Egṓ eimi tò ῎Alpha kaì tò ᾿̂Ō, légei kýrios ho theós, ho ṑn kaì ho ē̂n kaì ho erchómenos, ho pantokrátōr.

9
’Εγὼ ’Ιωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν ’Ιησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν ’Ιησοῦ.

’Egṑ ’Iōánnēs, ho adelphòs hymō̂n kaì synkoinōnòs en tē̂i thlípsei kaì basileíāi kaì hypomonē̂i en ’Iēsoû, egenómēn en tē̂i nḗsōi tē̂i kalouménēi Pátmōi dià tòn lógon toû theoû kaì tḕn martyrían ’Iēsoû.

10
ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος

egenómēn en pneúmati en tē̂i kyriakē̂i hēmérāi, kaì ḗkousa opísō mou phōnḕn megálēn hōs sálpingos

11
λεγούσης, ῝Ο βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς ῎Εφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς θυάτιρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν.

legoúsēs, ῝O blépeis grápson eis biblíon kaì pémpson taîs heptà ekklēsíais, eis ῎Epheson kaì eis Smýrnan kaì eis Pérgamon kaì eis thyátira kaì eis Sárdeis kaì eis Philadélpheian kaì eis Laodíkeian.

12
Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ’ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς,

Kaì epéstrepsa blépein tḕn phōnḕn hḗtis elálei met’ emoû: kaì epistrépsas eîdon heptà lychnías chrysâs,

13
καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν·

kaì en mésōi tō̂n lychniō̂n hómoion hyiòn anthrṓpou, endedyménon podḗrē kaì periezōsménon pròs toîs mastoîs zṓnēn chrysân:

14
ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,

hē dè kephalḕ autoû kaì hai tríches leukaì hōs érion leukón, hōs chiṓn, kaì hoi ophthalmoì autoû hōs phlòx pyrós,

15
καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν,

kaì hoi pódes autoû hómoioi chalkolibánōi hōs en kamínōi pepyrōménēs, kaì hē phōnḕ autoû hōs phōnḕ hydátōn pollō̂n,

16
καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.

kaì échōn en tē̂i dexiā̂i cheirì autoû astéras heptá, kaì ek toû stómatos autoû rhomphaía dístomos oxeîa ekporeuoménē, kaì hē ópsis autoû hōs ho hḗlios phaínei en tē̂i dynámei autoû.

17
Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός· καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ’ ἐμὲ λέγων, Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος,

Kaì hóte eîdon autón, épesa pròs toùs pódas autoû hōs nekrós: kaì éthēken tḕn dexiàn autoû ep’ emè légōn, Mḕ phoboû: egṓ eimi ho prō̂tos kaì ho éschatos,

18
καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.

kaì ho zō̂n, kaì egenómēn nekròs kaì idoù zō̂n eimi eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn, kaì échō tàs kleîs toû thanátou kaì toû hā́idou.

19
γράψον οὖν ἃ εἶδες καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ μέλλει γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

grápson oûn hà eîdes kaì hà eisìn kaì hà méllei genésthai metà taûta.

20
τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσιν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.

tò mystḗrion tō̂n heptà astérōn hoùs eîdes epì tē̂s dexiâs mou, kaì tàs heptà lychnías tàs chrysâs: hoi heptà astéres ángeloi tō̂n heptà ekklēsiō̂n eisin, kaì hai lychníai hai heptà heptà ekklēsíai eisín.