Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Apocalypse 11

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων, ῎Εγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ.

Kaì edóthē moi kálamos hómoios rhábdōi, légōn, ῎Egeire kaì métrēson tòn naòn toû theoû kaì tò thysiastḗrion kaì toùs proskynoûntas en autō̂i.

2
καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσαράκοντα δύο.

kaì tḕn aulḕn tḕn éxōthen toû naoû ékbale éxōthen kaì mḕ autḕn metrḗsēis, hóti edóthē toîs éthnesin, kaì tḕn pólin tḕn hagían patḗsousin mē̂nas tessarákonta dýo.

3
καὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους.

kaì dṓsō toîs dysìn mártysín mou, kaì prophēteúsousin hēméras chilías diakosías hexḗkonta peribeblēménoi sákkous.

4
οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἑστῶτες.

hoûtoí eisin hai dýo elaîai kaì hai dýo lychníai hai enṓpion toû kyríou tē̂s gē̂s hestō̂tes.

5
καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις θελήσει αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι.

kaì eí tis autoùs thélei adikē̂sai, pŷr ekporeúetai ek toû stómatos autō̂n kaì katesthíei toùs echthroùs autō̂n: kaì eí tis thelḗsei autoùs adikē̂sai, hoútōs deî autòn apoktanthē̂nai.

6
οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν.

hoûtoi échousin tḕn exousían kleîsai tòn ouranón, hína mḕ hyetòs bréchēi tàs hēméras tē̂s prophēteías autō̂n, kaì exousían échousin epì tō̂n hydátōn stréphein autà eis haîma kaì patáxai tḕn gē̂n en pásēi plēgē̂i hosákis eàn thelḗsōsin.

7
καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ’ αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς.

kaì hótan telésōsin tḕn martyrían autō̂n, tò thēríon tò anabaînon ek tē̂s abýssou poiḗsei met’ autō̂n pólemon kaì nikḗsei autoùs kaì apokteneî autoús.

8
καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη.

kaì tò ptō̂ma autō̂n epì tē̂s plateías tē̂s póleōs tē̂s megálēs, hḗtis kaleîtai pneumatikō̂s Sódoma kaì Aígyptos, hópou kaì ho kýrios autō̂n estaurṓthē.

9
καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα.

kaì blépousin ek tō̂n laō̂n kaì phylō̂n kaì glōssō̂n kaì ethnō̂n tò ptō̂ma autō̂n hēméras treîs kaì hḗmisy, kaì tà ptṓmata autō̂n ouk aphíousin tethē̂nai eis mnē̂ma.

10
καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ’ αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται, καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì hoi katoikoûntes epì tē̂s gē̂s chaírousin ep’ autoîs kaì euphraínontai, kaì dō̂ra pémpsousin allḗlois, hóti hoûtoi hoi dýo prophē̂tai ebasánisan toùs katoikoûntas epì tē̂s gē̂s.

11
καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς.

kaì metà tàs treîs hēméras kaì hḗmisy pneûma zōē̂s ek toû theoû eisē̂lthen en autoîs, kaì éstēsan epì toùs pódas autō̂n, kaì phóbos mégas epépesen epì toùs theōroûntas autoús.

12
καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς, ’Ανάβατε ὧδε· καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν.

kaì ḗkousan phōnē̂s megálēs ek toû ouranoû legoúsēs autoîs, ’Anábate hō̂de: kaì anébēsan eis tòn ouranòn en tē̂i nephélēi, kaì etheṓrēsan autoùs hoi echthroì autō̂n.

13
Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ.

Kaì en ekeínēi tē̂i hṓrāi egéneto seismòs mégas, kaì tò dékaton tē̂s póleōs épesen, kaì apektánthēsan en tō̂i seismō̂i onómata anthrṓpōn chiliádes heptá, kaì hoi loipoì émphoboi egénonto kaì édōkan dóxan tō̂i theō̂i toû ouranoû.

14
‘Η οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ.

‘Ē ouaì hē deutéra apē̂lthen: idoù hē ouaì hē trítē érchetai tachý.

15
Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες, ’Εγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Kaì ho hébdomos ángelos esálpisen: kaì egénonto phōnaì megálai en tō̂i ouranō̂i légontes, ’Egéneto hē basileía toû kósmou toû kyríou hēmō̂n kaì toû Christoû autoû, kaì basileúsei eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn.

16
καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ κάθηνται ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ

kaì hoi eíkosi téssares presbýteroi hoì enṓpion toû theoû káthēntai epì toùs thrónous autō̂n épesan epì tà prósōpa autō̂n kaì prosekýnēsan tō̂i theō̂i

17
λέγοντες, Εὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας·

légontes, Eucharistoûmén soi, kýrie ho theòs ho pantokrátōr, ho ṑn kaì ho ē̂n, hóti eílēphas tḕn dýnamín sou tḕn megálēn kaì ebasíleusas:

18
καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.

kaì tà éthnē ōrgísthēsan, kaì ē̂lthen hē orgḗ sou kaì ho kairòs tō̂n nekrō̂n krithē̂nai kaì doûnai tòn misthòn toîs doúlois sou toîs prophḗtais kaì toîs hagíois kaì toîs phobouménois tò ónomá sou, toùs mikroùs kaì toùs megálous, kaì diaphtheîrai toùs diaphtheírontas tḕn gē̂n.

19
καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ [ὁ] ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ· καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη.

kaì ēnoígē ho naòs toû theoû [ho] en tō̂i ouranō̂i, kaì ṓphthē hē kibōtòs tē̂s diathḗkēs autoû en tō̂i naō̂i autoû: kaì egénonto astrapaì kaì phōnaì kaì brontaì kaì seismòs kaì chálaza megálē.