Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Apocalypse 14

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

Kaì eîdon, kaì idoù tò arníon hestòs epì tò óros Siṓn, kaì met’ autoû hekatòn tessarákonta téssares chiliádes échousai tò ónoma autoû kaì tò ónoma toû patròs autoû gegramménon epì tō̂n metṓpōn autō̂n.

2
καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης, καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν.

kaì ḗkousa phōnḕn ek toû ouranoû hōs phōnḕn hydátōn pollō̂n kaì hōs phōnḕn brontē̂s megálēs, kaì hē phōnḕ hḕn ḗkousa hōs kitharōidō̂n kitharizóntōn en taîs kithárais autō̂n.

3
καὶ ᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.

kaì ā́idousin [hōs] ōidḕn kainḕn enṓpion toû thrónou kaì enṓpion tō̂n tessárōn zṓiōn kaì tō̂n presbytérōn: kaì oudeìs edýnato matheîn tḕn ōidḕn ei mḕ hai hekatòn tessarákonta téssares chiliádes, hoi ēgorasménoi apò tē̂s gē̂s.

4
οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ,

hoûtoí eisin hoì metà gynaikō̂n ouk emolýnthēsan, parthénoi gár eisin. hoûtoi hoi akolouthoûntes tō̂i arníōi hópou àn hypágēi. hoûtoi ēgorásthēsan apò tō̂n anthrṓpōn aparchḕ tō̂i theō̂i kaì tō̂i arníōi,

5
καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος· ἄμωμοί εἰσιν.

kaì en tō̂i stómati autō̂n ouch heuréthē pseûdos: ámōmoí eisin.

6
Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν,

Kaì eîdon állon ángelon petómenon en mesouranḗmati, échonta euangélion aiṓnion euangelísai epì toùs kathēménous epì tē̂s gē̂s kaì epì pân éthnos kaì phylḕn kaì glō̂ssan kaì laón,

7
λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.

légōn en phōnē̂i megálēi, Phobḗthēte tòn theòn kaì dóte autō̂i dóxan, hóti ē̂lthen hē hṓra tē̂s kríseōs autoû, kaì proskynḗsate tō̂i poiḗsanti tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n kaì thálassan kaì pēgàs hydátōn.

8
Καὶ ἄλλος δεύτερος [ἄγγελος] ἠκολούθησεν λέγων, ῎Επεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἣ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη.

Kaì állos deúteros [ángelos] ēkoloúthēsen légōn, ῎Epesen, épesen Babylṑn hē megálē, hḕ ek toû oínou toû thymoû tē̂s porneías autē̂s pepótiken pánta tà éthnē.

9
Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,

Kaì állos ángelos trítos ēkoloúthēsen autoîs légōn en phōnē̂i megálēi, Eí tis proskyneî tò thēríon kaì tḕn eikóna autoû, kaì lambánei cháragma epì toû metṓpou autoû ḕ epì tḕn cheîra autoû,

10
καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου.

kaì autòs píetai ek toû oínou toû thymoû toû theoû toû kekerasménou akrátou en tō̂i potēríōi tē̂s orgē̂s autoû, kaì basanisthḗsetai en pyrì kaì theíōi enṓpion angélōn hagíōn kaì enṓpion toû arníou.

11
καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

kaì ho kapnòs toû basanismoû autō̂n eis aiō̂nas aiṓnōn anabaínei, kaì ouk échousin anápausin hēméras kaì nyktós, hoi proskynoûntes tò thēríon kaì tḕn eikóna autoû, kaì eí tis lambánei tò cháragma toû onómatos autoû.

12
῟Ωδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν ’Ιησοῦ.

῾̂Ōde hē hypomonḕ tō̂n hagíōn estín, hoi tēroûntes tàs entolàs toû theoû kaì tḕn pístin ’Iēsoû.

13
Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης, Γράψον· Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ’ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν.

Kaì ḗkousa phōnē̂s ek toû ouranoû legoúsēs, Grápson: Makárioi hoi nekroì hoi en kyríōi apothnḗiskontes ap’ árti. naí, légei tò pneûma, hína anapaḗsontai ek tō̂n kópōn autō̂n: tà gàr érga autō̂n akoloutheî met’ autō̂n.

14
Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ.

Kaì eîdon, kaì idoù nephélē leukḗ, kaì epì tḕn nephélēn kathḗmenon hómoion hyiòn anthrṓpou, échōn epì tē̂s kephalē̂s autoû stéphanon chrysoûn kaì en tē̂i cheirì autoû drépanon oxý.

15
καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς.

kaì állos ángelos exē̂lthen ek toû naoû, krázōn en phōnē̂i megálēi tō̂i kathēménōi epì tē̂s nephélēs, Pémpson tò drépanón sou kaì thérison, hóti ē̂lthen hē hṓra therísai, hóti exēránthē ho therismòs tē̂s gē̂s.

16
καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.

kaì ébalen ho kathḗmenos epì tē̂s nephélēs tò drépanon autoû epì tḕn gē̂n, kaì etherísthē hē gē̂.

17
Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ.

Kaì állos ángelos exē̂lthen ek toû naoû toû en tō̂i ouranō̂i, échōn kaì autòs drépanon oxý.

18
Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς.

Kaì állos ángelos ek toû thysiastēríou, échōn exousían epì toû pyrós, kaì ephṓnēsen phōnē̂i megálēi tō̂i échonti tò drépanon tò oxỳ légōn, Pémpson sou tò drépanon tò oxỳ kaì trýgēson toùs bótryas tē̂s ampélou tē̂s gē̂s, hóti ḗkmasan hai staphylaì autē̂s.

19
καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν μέγαν.

kaì ébalen ho ángelos tò drépanon autoû eis tḕn gē̂n, kaì etrýgēsen tḕn ámpelon tē̂s gē̂s kaì ébalen eis tḕn lēnòn toû thymoû toû theoû tòn mégan.

20
καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων.

kaì epatḗthē hē lēnòs éxōthen tē̂s póleōs, kaì exē̂lthen haîma ek tē̂s lēnoû áchri tō̂n chalinō̂n tō̂n híppōn apò stadíōn chilíōn hexakosíōn.