Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Apocalypse 6:3

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνῇ βροντῆς, ῎Ερχου.

Kaì eîdon hóte ḗnoixen tò arníon mían ek tō̂n heptà sphragídōn, kaì ḗkousa henòs ek tō̂n tessárōn zṓiōn légontos hōs phōnē̂i brontē̂s, ῎Erchou.

2
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.

kaì eîdon, kaì idoù híppos leukós, kaì ho kathḗmenos ep’ autòn échōn tóxon, kaì edóthē autō̂i stéphanos, kaì exē̂lthen nikō̂n kaì hína nikḗsēi.

3
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος, ῎Ερχου.

Kaì hóte ḗnoixen tḕn sphragîda tḕn deutéran, ḗkousa toû deutérou zṓiou légontos, ῎Erchou.

4
καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ’ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.

kaì exē̂lthen állos híppos pyrrós, kaì tō̂i kathēménōi ep’ autòn edóthē autō̂i labeîn tḕn eirḗnēn ek tē̂s gē̂s kaì hína allḗlous spháxousin, kaì edóthē autō̂i máchaira megálē.

5
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, ῎Ερχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

Kaì hóte ḗnoixen tḕn sphragîda tḕn trítēn, ḗkousa toû trítou zṓiou légontos, ῎Erchou. kaì eîdon, kaì idoù híppos mélas, kaì ho kathḗmenos ep’ autòn échōn zygòn en tē̂i cheirì autoû.

6
καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν, Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.

kaì ḗkousa hōs phōnḕn en mésōi tō̂n tessárōn zṓiōn légousan, Choînix sítou dēnaríou, kaì treîs choínikes krithō̂n dēnaríou: kaì tò élaion kaì tòn oînon mḕ adikḗsēis.

7
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος, ῎Ερχου.

Kaì hóte ḗnoixen tḕn sphragîda tḕn tetártēn, ḗkousa phōnḕn toû tetártou zṓiou légontos, ῎Erchou.

8
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω [αὐτοῦ] ὄνομα αὐτῷ [ὁ] θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.

kaì eîdon, kaì idoù híppos chlōrós, kaì ho kathḗmenos epánō [autoû] ónoma autō̂i [ho] thánatos, kaì ho hā́idēs ēkoloúthei met’ autoû: kaì edóthē autoîs exousía epì tò tétarton tē̂s gē̂s, apokteînai en rhomphaíāi kaì en limō̂i kaì en thanátōi kaì hypò tō̂n thēríōn tē̂s gē̂s.

9
Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον.

Kaì hóte ḗnoixen tḕn pémptēn sphragîda, eîdon hypokátō toû thysiastēríou tàs psychàs tō̂n esphagménōn dià tòn lógon toû theoû kaì dià tḕn martyrían hḕn eîchon.

10
καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, ῞Εως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς;

kaì ékraxan phōnē̂i megálēi légontes, ῞Eōs póte, ho despótēs ho hágios kaì alēthinós, ou kríneis kaì ekdikeîs tò haîma hēmō̂n ek tō̂n katoikoúntōn epì tē̂s gē̂s?

11
καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ αὐτοί.

kaì edóthē autoîs hekástōi stolḕ leukḗ, kaì erréthē autoîs hína anapaúsontai éti chrónon mikrón, héōs plērōthō̂sin kaì hoi sýndouloi autō̂n kaì hoi adelphoì autō̂n hoi méllontes apokténnesthai hōs kaì autoí.

12
Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα,

Kaì eîdon hóte ḗnoixen tḕn sphragîda tḕn héktēn, kaì seismòs mégas egéneto, kaì ho hḗlios egéneto mélas hōs sákkos tríchinos, kaì hē selḗnē hólē egéneto hōs haîma,

13
καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη,

kaì hoi astéres toû ouranoû épesan eis tḕn gē̂n, hōs sykē̂ bállei toùs olýnthous autē̂s hypò anémou megálou seioménē,

14
καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν.

kaì ho ouranòs apechōrísthē hōs biblíon helissómenon, kaì pân óros kaì nē̂sos ek tō̂n tópōn autō̂n ekinḗthēsan.

15
καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων·

kaì hoi basileîs tē̂s gē̂s kaì hoi megistânes kaì hoi chilíarchoi kaì hoi ploúsioi kaì hoi ischyroì kaì pâs doûlos kaì eleútheros ékrypsan heautoùs eis tà spḗlaia kaì eis tàs pétras tō̂n oréōn:

16
καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου,

kaì légousin toîs óresin kaì taîs pétrais, Pésete eph’ hēmâs kaì krýpsate hēmâs apò prosṓpou toû kathēménou epì toû thrónou kaì apò tē̂s orgē̂s toû arníou,

17
ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν, καὶ τίς δύναται σταθῆναι;

hóti ē̂lthen hē hēméra hē megálē tē̂s orgē̂s autō̂n, kaì tís dýnatai stathē̂nai?