Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Titus 1:4

New Testament
Chapter
Verses
4
Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν· χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ ’Ιησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν.

Títōi gnēsíōi téknōi katà koinḕn pístin: cháris kaì eirḗnē apò theoû patròs kaì Christoû ’Iēsoû toû sōtē̂ros hēmō̂n.