Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Isaiah 7:4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
4
καὶ ἐρεῖς αὐτῷ Φύλαξαι τοῦ ἡσυχάσαι καὶ μὴ ϕοβοῦ, μηδὲ ἡ ψυχή σου ἀσθενείτω ἀπὸ τῶν δύο ξύλων τῶν δαλῶν τῶν καπνιζομένων τούτων· ὅταν γὰρ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ μου γένηται, πάλιν ἰάσομαι.

kaì ereîs autō̂i Phýlaxai toû hēsychásai kaì mḕ phoboû, mēdè hē psychḗ sou astheneítō apò tō̂n dýo xýlōn tō̂n dalō̂n tō̂n kapnizoménōn toútōn: hótan gàr orgḕ toû thymoû mou génētai, pálin iásomai.