Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 12, 6

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
6
צַהֲלִ֥י וָרֹ֖נִּי יֹושֶׁ֣בֶת צִיֹּ֑ון כִּֽי־גָדֹ֥ול בְּקִרְבֵּ֖ךְ קְדֹ֥ושׁ יִשְׂרָאֵֽל׃ פ

ẕahàli֥y wárò֖ni̇y yòwşě֣beţ ẕiyò֑̇wn kiֽ̇y־gádò֥wl bĕ̇qirĕbé֖̇kĕ qĕdò֥wş̌ yişĕ̂ráʼéֽl׃ p