Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 27:1

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
1
בֶּן־עֶשְׂרִ֨ים וְחָמֵ֤שׁ שָׁנָה֙ יֹותָ֣ם בְּמָלְכֹ֔ו וְשֵׁשׁ־עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּֽירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו יְרוּשָׁ֖ה בַּת־צָדֹֽוק׃

bėn־ʻeşĕ̂ri֨ym wĕẖámé֤ş̌ şá̌náh֙ yòwţá֣m bĕ̇málĕkò֔w wĕşé̌ş̌־ʻeşĕ̂ré֣h şá̌ná֔h mála֖kĕ biֽ̇yrẇşá̌liá֑m wĕşé֣̌m ʼimò̇֔w yĕrẇşá֖̌h bȧţ־ẕádòֽwq׃