Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthians 9:9

New Testament
Chapter
Verses
9
ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται, Οὐ κημώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ θεῷ;

en gàr tō̂i Mōÿséōs nómōi gégraptai, Ou kēmṓseis boûn aloō̂nta. mḕ tō̂n boō̂n mélei tō̂i theō̂i?