Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 John 1:3

New Testament
Chapter
Verses
3
ἔσται μεθ’ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ ’Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

éstai meth’ hēmō̂n cháris éleos eirḗnē parà theoû patrós, kaì parà ’Iēsoû Christoû toû hyioû toû patrós, en alētheíāi kaì agápēi.