Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Timothée 1:4

New Testament
Chapter
Verses
1
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ’Ιησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ κατ’ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ

Paûlos apóstolos Christoû ’Iēsoû dià thelḗmatos theoû kat’ epangelían zōē̂s tē̂s en Christō̂i ’Iēsoû

2
Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ ’Ιησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

Timothéōi agapētō̂i téknōi: cháris, éleos, eirḗnē apò theoû patròs kaì Christoû ’Iēsoû toû kyríou hēmō̂n.

3
Χάριν ἔχω τῷ θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας,

Chárin échō tō̂i theō̂i, hō̂i latreúō apò progónōn en katharā̂i syneidḗsei, hōs adiáleipton échō tḕn perì soû mneían en taîs deḗsesín mou nyktòs kaì hēméras,

4
ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ,

epipothō̂n se ideîn, memnēménos sou tō̂n dakrýōn, hína charâs plērōthō̂,

5
ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί.

hypómnēsin labṑn tē̂s en soì anypokrítou písteōs, hḗtis enṓikēsen prō̂ton en tē̂i mámmēi sou Lōḯdi kaì tē̂i mētrí sou Euníkēi, pépeismai dè hóti kaì en soí.

6
δι’ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνῄσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου·

di’ hḕn aitían anamimnḗiskō se anazōpyreîn tò chárisma toû theoû, hó estin en soì dià tē̂s epithéseōs tō̂n cheirō̂n mou:

7
οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ.

ou gàr édōken hēmîn ho theòs pneûma deilías, allà dynámeōs kaì agápēs kaì sōphronismoû.

8
μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ,

mḕ oûn epaischynthē̂is tò martýrion toû kyríou hēmō̂n mēdè emè tòn désmion autoû, allà synkakopáthēson tō̂i euangelíōi katà dýnamin theoû,

9
τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων,

toû sṓsantos hēmâs kaì kalésantos klḗsei hagíāi, ou katà tà érga hēmō̂n allà katà idían próthesin kaì chárin, tḕn dotheîsan hēmîn en Christō̂i ’Iēsoû prò chrónōn aiōníōn,

10
φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ’Ιησοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου,

phanerōtheîsan dè nŷn dià tē̂s epiphaneías toû sōtē̂ros hēmō̂n Christoû ’Iēsoû, katargḗsantos mèn tòn thánaton phōtísantos dè zōḕn kaì aphtharsían dià toû euangelíou,

11
εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος.

eis hò etéthēn egṑ kē̂ryx kaì apóstolos kaì didáskalos.

12
δι’ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ’ οὐκ ἐπαισχύνομαι, οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν.

di’ hḕn aitían kaì taûta páschō, all’ ouk epaischýnomai, oîda gàr hō̂i pepísteuka, kaì pépeismai hóti dynatós estin tḕn parathḗkēn mou phyláxai eis ekeínēn tḕn hēméran.

13
ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ’ ἐμοῦ ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ·

hypotýpōsin éche hygiainóntōn lógōn hō̂n par’ emoû ḗkousas en pístei kaì agápēi tē̂i en Christō̂i ’Iēsoû:

14
τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν.

tḕn kalḕn parathḗkēn phýlaxon dià pneúmatos hagíou toû enoikoûntos en hēmîn.

15
Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ ’Ασίᾳ, ὧν ἐστιν Φύγελος καὶ ‘Ερμογένης.

Oîdas toûto, hóti apestráphēsán me pántes hoi en tē̂i ’Asíāi, hō̂n estin Phýgelos kaì ‘Ermogénēs.

16
δῴη ἔλεος ὁ κύριος τῷ ’Ονησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη,

dṓiē éleos ho kýrios tō̂i ’Onēsiphórou oíkōi, hóti pollákis me anépsyxen kaì tḕn hálysín mou ouk epaischýnthē,

17
ἀλλὰ γενόμενος ἐν ‘Ρώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν με καὶ εὗρεν

allà genómenos en ‘Rṓmēi spoudaíōs ezḗtēsén me kaì heûren

18
– δῴη αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ – καὶ ὅσα ἐν ’Εφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις.

– dṓiē autō̂i ho kýrios heureîn éleos parà kyríou en ekeínēi tē̂i hēmérāi – kaì hósa en ’Ephésōi diēkónēsen, béltion sỳ ginṓskeis.