Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Timothy 1:9

New Testament
Chapter
Verses
9
τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων,

toû sṓsantos hēmâs kaì kalésantos klḗsei hagíāi, ou katà tà érga hēmō̂n allà katà idían próthesin kaì chárin, tḕn dotheîsan hēmîn en Christō̂i ’Iēsoû prò chrónōn aiōníōn,