Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Timothy 2:20

New Testament
Chapter
Verses
20
’Εν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν·

’En megálēi dè oikíāi ouk éstin mónon skeúē chrysâ kaì argyrâ allà kaì xýlina kaì ostrákina, kaì hà mèn eis timḕn hà dè eis atimían: