Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Hebrews 8:3

New Testament
Chapter
Verses
3
πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ.

pâs gàr archiereùs eis tò prosphérein dō̂rá te kaì thysías kathístatai: hóthen anankaîon échein ti kaì toûton hò prosenénkēi.