Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Hebrews 8:4

New Testament
Chapter
Verses
4
εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ’ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα·

ei mèn oûn ē̂n epì gē̂s, oud’ àn ē̂n hiereús, óntōn tō̂n prospheróntōn katà nómon tà dō̂ra: