Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum James 2:14

New Testament
Chapter
Verses
14
Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν;

Tí tò óphelos, adelphoí mou, eàn pístin légēi tis échein, érga dè mḕ échēi? mḕ dýnatai hē pístis sō̂sai autón?