Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum John 3:23

New Testament
Chapter
Verses
23
ἦν δὲ καὶ ὁ ’Ιωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο·

ē̂n dè kaì ho ’Iōánnēs baptízōn en Ainṑn engỳs toû Saleím, hóti hýdata pollà ē̂n ekeî, kaì paregínonto kaì ebaptízonto: