Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Luke 5:1

New Testament
Chapter
Verses
1
’Εγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ,

’Egéneto dè en tō̂i tòn óchlon epikeîsthai autō̂i kaì akoúein tòn lógon toû theoû kaì autòs ē̂n hestṑs parà tḕn límnēn Gennēsarét,