Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthieu 8

New Testament
Chapter
Verses
1
Καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί.

Katabántos dè autoû apò toû órous ēkoloúthēsan autō̂i óchloi polloí.

2
καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.

kaì idoù lepròs proselthṑn prosekýnei autō̂i légōn, Kýrie, eàn thélēis dýnasaí me katharísai.

3
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων, θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.

kaì ekteínas tḕn cheîra hḗpsato autoû légōn, thélō, katharísthēti: kaì euthéōs ekatharísthē autoû hē lépra.

4
καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, ῞Ορα μηδενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

kaì légei autō̂i ho ’Iēsoûs, ῞Ora mēdenì eípēis, allà hýpage seautòn deîxon tō̂i hiereî, kaì prosénenkon tò dō̂ron hò prosétaxen Mōÿsē̂s, eis martýrion autoîs.

5
Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καϕαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν

Eiselthóntos dè autoû eis Kapharnaoùm prosē̂lthen autō̂i hekatóntarchos parakalō̂n autòn

6
καὶ λέγων, Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.

kaì légōn, Kýrie, ho paîs mou béblētai en tē̂i oikíāi paralytikós, deinō̂s basanizómenos.

7
καὶ λέγει αὐτῷ, ’Εγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.

kaì légei autō̂i, ’Egṑ elthṑn therapeúsō autón.

8
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔϕη, Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου.

kaì apokritheìs ho hekatóntarchos éphē, Kýrie, ouk eimì hikanòs hína mou hypò tḕn stégēn eisélthēis: allà mónon eipè lógōi, kaì iathḗsetai ho paîs mou.

9
καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ῎Ερχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

kaì gàr egṑ ánthrōpós eimi hypò exousían, échōn hyp’ emautòn stratiṓtas, kaì légō toútōi, Poreúthēti, kaì poreúetai, kaì állōi, ῎Erchou, kaì érchetai, kaì tō̂i doúlōi mou, Poíēson toûto, kaì poieî.

10
ἀκούσας δὲ ὁ ’Ιησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, ’Αμὴν λέγω ὑμῖν, παρ’ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ ’Ισραὴλ εὗρον.

akoúsas dè ho ’Iēsoûs ethaúmasen kaì eîpen toîs akolouthoûsin, ’Amḕn légō hymîn, par’ oudenì tosaútēn pístin en tō̂i ’Israḕl heûron.

11
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ’Αβραὰμ καὶ ’Ισαὰκ καὶ ’Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·

légō dè hymîn hóti polloì apò anatolō̂n kaì dysmō̂n hḗxousin kaì anaklithḗsontai metà ’Abraàm kaì ’Isaàk kaì ’Iakṑb en tē̂i basileíāi tō̂n ouranō̂n:

12
οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

hoi dè hyioì tē̂s basileías ekblēthḗsontai eis tò skótos tò exṓteron: ekeî éstai ho klauthmòs kaì ho brygmòs tō̂n odóntōn.

13
καὶ εἶπεν ὁ ’Ιησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ, ῞Υπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς [αὐτοῦ] ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

kaì eîpen ho ’Iēsoûs tō̂i hekatontárchēi, ῞Ypage, hōs epísteusas genēthḗtō soi. kaì iáthē ho paîs [autoû] en tē̂i hṓrāi ekeínēi.

14
Καὶ ἐλθὼν ὁ ’Ιησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν·

Kaì elthṑn ho ’Iēsoûs eis tḕn oikían Pétrou eîden tḕn pentheràn autoû beblēménēn kaì pyréssousan:

15
καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀϕῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ.

kaì hḗpsato tē̂s cheiròs autē̂s, kaì aphē̂ken autḕn ho pyretós: kaì ēgérthē kaì diēkónei autō̂i.

16
’Οψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς· καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν·

’Opsías dè genoménēs prosḗnenkan autō̂i daimonizoménous polloús: kaì exébalen tà pneúmata lógōi, kaì pántas toùs kakō̂s échontas etherápeusen:

17
ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ ’Ησαΐου τοῦ προϕήτου λέγοντος, Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.

hópōs plērōthē̂i tò rhēthèn dià ’Ēsaḯou toû prophḗtou légontos, Autòs tàs astheneías hēmō̂n élaben kaì tàs nósous ebástasen.

18
’Ιδὼν δὲ ὁ ’Ιησοῦς ὄχλον περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν.

’Idṑn dè ho ’Iēsoûs óchlon perì autòn ekéleusen apeltheîn eis tò péran.

19
καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.

kaì proselthṑn heîs grammateùs eîpen autō̂i, Didáskale, akolouthḗsō soi hópou eàn apérchēi.

20
καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες ϕωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεϕαλὴν κλίνῃ.

kaì légei autō̂i ho ’Iēsoûs, Hai alṓpekes phōleoùs échousin kaì tà peteinà toû ouranoû kataskēnṓseis, ho dè hyiòs toû anthrṓpou ouk échei poû tḕn kephalḕn klínēi.

21
ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ] εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου.

héteros dè tō̂n mathētō̂n [autoû] eîpen autō̂i, Kýrie, epítrepsón moi prō̂ton apeltheîn kaì thápsai tòn patéra mou.

22
ὁ δὲ ’Ιησοῦς λέγει αὐτῷ, ’Ακολούθει μοι, καὶ ἄϕες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.

ho dè ’Iēsoûs légei autō̂i, ’Akoloúthei moi, kaì áphes toùs nekroùs thápsai toùs heautō̂n nekroús.

23
Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς [τὸ] πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

Kaì embánti autō̂i eis [tò] ploîon ēkoloúthēsan autō̂i hoi mathētaì autoû.

24
καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν.

kaì idoù seismòs mégas egéneto en tē̂i thalássēi, hṓste tò ploîon kalýptesthai hypò tō̂n kymátōn: autòs dè ekátheuden.

25
καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, σῶσον, ἀπολλύμεθα.

kaì proselthóntes ḗgeiran autòn légontes, Kýrie, sō̂son, apollýmetha.

26
καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.

kaì légei autoîs, Tí deiloí este, oligópistoi? tóte egertheìs epetímēsen toîs anémois kaì tē̂i thalássēi, kaì egéneto galḗnē megálē.

27
οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες, Ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν;

hoi dè ánthrōpoi ethaúmasan légontes, Potapós estin hoûtos hóti kaì hoi ánemoi kaì hē thálassa autō̂i hypakoúousin?

28
Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης.

Kaì elthóntos autoû eis tò péran eis tḕn chṓran tō̂n Gadarēnō̂n hypḗntēsan autō̂i dýo daimonizómenoi ek tō̂n mnēmeíōn exerchómenoi, chalepoì lían, hṓste mḕ ischýein tinà pareltheîn dià tē̂s hodoû ekeínēs.

29
καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες, Τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;

kaì idoù ékraxan légontes, Tí hēmîn kaì soí, hyiè toû theoû? ē̂lthes hō̂de prò kairoû basanísai hēmâs?

30
ἦν δὲ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.

ē̂n dè makràn ap’ autō̂n agélē choírōn pollō̂n boskoménē.

31
οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστειλον ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.

hoi dè daímones parekáloun autòn légontes, Ei ekbálleis hēmâs, apósteilon hēmâs eis tḕn agélēn tō̂n choírōn.

32
καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ‘Υπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.

kaì eîpen autoîs, ‘Ypágete. hoi dè exelthóntes apē̂lthon eis toùs choírous: kaì idoù hṓrmēsen pâsa hē agélē katà toû krēmnoû eis tḕn thálassan, kaì apéthanon en toîs hýdasin.

33
οἱ δὲ βόσκοντες ἔϕυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.

hoi dè bóskontes éphygon, kaì apelthóntes eis tḕn pólin apḗngeilan pánta kaì tà tō̂n daimonizoménōn.

34
καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ ’Ιησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

kaì idoù pâsa hē pólis exē̂lthen eis hypántēsin tō̂i ’Iēsoû, kaì idóntes autòn parekálesan hópōs metabē̂i apò tō̂n horíōn autō̂n.