Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 8:13

New Testament
Chapter
Verses
13
καὶ εἶπεν ὁ ’Ιησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ, ῞Υπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς [αὐτοῦ] ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

kaì eîpen ho ’Iēsoûs tō̂i hekatontárchēi, ῞Ypage, hōs epísteusas genēthḗtō soi. kaì iáthē ho paîs [autoû] en tē̂i hṓrāi ekeínēi.