Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 9:11

New Testament
Chapter
Verses
11
καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;

kaì idóntes hoi Pharisaîoi élegon toîs mathētaîs autoû, Dià tí metà tō̂n telōnō̂n kaì hamartōlō̂n esthíei ho didáskalos hymō̂n?