Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 9:26

New Testament
Chapter
Verses
26
καὶ ἐξῆλθεν ἡ ϕήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.

kaì exē̂lthen hē phḗmē haútē eis hólēn tḕn gē̂n ekeínēn.