Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Romans 11:16

New Testament
Chapter
Verses
16
εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα· καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι.

ei dè hē aparchḕ hagía, kaì tò phýrama: kaì ei hē rhíza hagía, kaì hoi kládoi.