Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Romans 11:31

New Testament
Chapter
Verses
31
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν·

hoútōs kaì hoûtoi nŷn ēpeíthēsan tō̂i hymetérōi eléei hína kaì autoì nŷn eleēthō̂sin: