Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Romans 14:9

New Testament
Chapter
Verses
9
εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ.

eis toûto gàr Christòs apéthanen kaì ézēsen hína kaì nekrō̂n kaì zṓntōn kyrieúsēi.