Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Romans 2:10

New Testament
Chapter
Verses
10
δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, ’Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι·

dóxa dè kaì timḕ kaì eirḗnē pantì tō̂i ergazoménōi tò agathón, ’Ioudaíōi te prō̂ton kaì ῞Ellēni: