Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 15:3

New Testament
Chapter
Verses
3
καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωϋσέως τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες, Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν.

kaì ā́idousin tḕn ōidḕn Mōÿséōs toû doúlou toû theoû kaì tḕn ōidḕn toû arníou légontes, Megála kaì thaumastà tà érga sou, kýrie ho theòs ho pantokrátōr: díkaiai kaì alēthinaì hai hodoí sou, ho basileùs tō̂n ethnō̂n.