Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthians 4:6

New Testament
Chapter
Verses
6
Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ ’Απολλῶν δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ Μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου.

Taûta dé, adelphoí, meteschēmátisa eis emautòn kaì ’Apollō̂n di’ hymâs, hína en hēmîn máthēte tò Mḕ hypèr hà gégraptai, hína mḕ heîs hypèr toû henòs physioûsthe katà toû hetérou.