Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthians 4:7

New Testament
Chapter
Verses
7
τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;

tís gár se diakrínei? tí dè écheis hò ouk élabes? ei dè kaì élabes, tí kauchâsai hōs mḕ labṓn?