Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthiens 9

New Testament
Chapter
Verses
1
Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐχὶ ’Ιησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ;

Ouk eimì eleútheros? ouk eimì apóstolos? ouchì ’Iēsoûn tòn kýrion hēmō̂n heṓraka? ou tò érgon mou hymeîs este en kyríōi?

2
εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγίς μου τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ.

ei állois ouk eimì apóstolos, allá ge hymîn eimi: hē gàr sphragís mou tē̂s apostolē̂s hymeîs este en kyríōi.

3
‘Η ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν ἐστιν αὕτη.

‘Ē emḕ apología toîs emè anakrínousín estin haútē.

4
μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν;

mḕ ouk échomen exousían phageîn kaì peîn?

5
μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς;

mḕ ouk échomen exousían adelphḕn gynaîka periágein, hōs kaì hoi loipoì apóstoloi kaì hoi adelphoì toû kyríou kaì Kēphâs?

6
ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρναβᾶς οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι;

ḕ mónos egṑ kaì Barnabâs ouk échomen exousían mḕ ergázesthai?

7
τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;

tís strateúetai idíois opsōníois poté? tís phyteúei ampelō̂na kaì tòn karpòn autoû ouk esthíei? ḕ tís poimaínei poímnēn kaì ek toû gálaktos tē̂s poímnēs ouk esthíei?

8
Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ, ἢ καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ λέγει;

Mḕ katà ánthrōpon taûta lalō̂, ḕ kaì ho nómos taûta ou légei?

9
ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται, Οὐ κημώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ θεῷ;

en gàr tō̂i Mōÿséōs nómōi gégraptai, Ou kēmṓseis boûn aloō̂nta. mḕ tō̂n boō̂n mélei tō̂i theō̂i?

10
ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ’ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ’ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν.

ḕ di’ hēmâs pántōs légei? di’ hēmâs gàr egráphē, hóti opheílei ep’ elpídi ho arotriō̂n arotriân, kaì ho aloō̂n ep’ elpídi toû metéchein.

11
εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;

ei hēmeîs hymîn tà pneumatikà espeíramen, méga ei hēmeîs hymō̂n tà sarkikà therísomen?

12
εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ’Αλλ’ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα μή τινα ἐγκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.

ei álloi tē̂s hymō̂n exousías metéchousin, ou mâllon hēmeîs? ’All’ ouk echrēsámetha tē̂i exousíāi taútēi, allà pánta stégomen hína mḗ tina enkopḕn dō̂men tō̂i euangelíōi toû Christoû.

13
οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι [τὰ] ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται;

ouk oídate hóti hoi tà hierà ergazómenoi [tà] ek toû hieroû esthíousin, hoi tō̂i thysiastēríōi paredreúontes tō̂i thysiastēríōi symmerízontai?

14
οὕτως καὶ ὁ κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν.

hoútōs kaì ho kýrios diétaxen toîs tò euangélion katangéllousin ek toû euangelíou zē̂n.

15
ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί, καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἤ – τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει.

egṑ dè ou kéchrēmai oudenì toútōn. ouk égrapsa dè taûta hína hoútōs génētai en emoí, kalòn gár moi mâllon apothaneîn ḗ – tò kaúchēmá mou oudeìs kenṓsei.

16
ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστιν μοι καύχημα· ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται· οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι.

eàn gàr euangelízōmai, ouk éstin moi kaúchēma: anánkē gár moi epíkeitai: ouaì gár moí estin eàn mḕ euangelísōmai.

17
εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω· εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι.

ei gàr hekṑn toûto prássō, misthòn échō: ei dè ákōn, oikonomían pepísteumai.

18
τίς οὖν μού ἐστιν ὁ μισθός; ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

tís oûn moú estin ho misthós? hína euangelizómenos adápanon thḗsō tò euangélion, eis tò mḕ katachrḗsasthai tē̂i exousíāi mou en tō̂i euangelíōi.

19
’Ελεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω·

’Eleútheros gàr ṑn ek pántōn pâsin emautòn edoúlōsa, hína toùs pleíonas kerdḗsō:

20
καὶ ἐγενόμην τοῖς ’Ιουδαίοις ὡς ’Ιουδαῖος, ἵνα ’Ιουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω·

kaì egenómēn toîs ’Ioudaíois hōs ’Ioudaîos, hína ’Ioudaíous kerdḗsō: toîs hypò nómon hōs hypò nómon, mḕ ṑn autòs hypò nómon, hína toùs hypò nómon kerdḗsō:

21
τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ ἀλλ’ ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα κερδάνω τοὺς ἀνόμους·

toîs anómois hōs ánomos, mḕ ṑn ánomos theoû all’ énnomos Christoû, hína kerdánō toùs anómous:

22
ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω.

egenómēn toîs asthenésin asthenḗs, hína toùs astheneîs kerdḗsō: toîs pâsin gégona pánta, hína pántōs tinàs sṓsō.

23
πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι.

pánta dè poiō̂ dià tò euangélion, hína synkoinōnòs autoû génōmai.

24
Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε.

Ouk oídate hóti hoi en stadíōi tréchontes pántes mèn tréchousin, heîs dè lambánei tò brabeîon? hoútōs tréchete hína katalábēte.

25
πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον.

pâs dè ho agōnizómenos pánta enkrateúetai, ekeînoi mèn oûn hína phthartòn stéphanon lábōsin, hēmeîs dè áphtharton.

26
ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων·

egṑ toínyn hoútōs tréchō hōs ouk adḗlōs, hoútōs pykteúō hōs ouk aéra dérōn:

27
ἀλλὰ ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μή πως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.

allà hypōpiázō mou tò sō̂ma kaì doulagōgō̂, mḗ pōs állois kērýxas autòs adókimos génōmai.