Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Hebrews 4:12

New Testament
Chapter
Verses
12
Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας·

Zō̂n gàr ho lógos toû theoû kaì energḕs kaì tomṓteros hypèr pâsan máchairan dístomon kaì diïknoúmenos áchri merismoû psychē̂s kaì pneúmatos, harmō̂n te kaì myelō̂n, kaì kritikòs enthymḗseōn kaì ennoiō̂n kardías: