Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Hébreux 4:9

New Testament
Chapter
Verses
1
Φοβηθῶμεν οὖν μήποτε καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι·

Phobēthō̂men oûn mḗpote kataleipoménēs epangelías eiseltheîn eis tḕn katápausin autoû dokē̂i tis ex hymō̂n hysterēkénai:

2
καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ κἀκεῖνοι, ἀλλ’ οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, μὴ συγκεκερασμένους τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν.

kaì gár esmen euēngelisménoi katháper kakeînoi, all’ ouk ōphélēsen ho lógos tē̂s akoē̂s ekeínous, mḕ synkekerasménous tē̂i pístei toîs akoúsasin.

3
εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς [τὴν] κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, ‘Ως ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων.

eiserchómetha gàr eis [tḕn] katápausin hoi pisteúsantes, kathṑs eírēken, ‘Ōs ṓmosa en tē̂i orgē̂i mou, Ei eiseleúsontai eis tḕn katápausín mou, kaítoi tō̂n érgōn apò katabolē̂s kósmou genēthéntōn.

4
εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως, Καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ·

eírēken gár pou perì tē̂s hebdómēs hoútōs, Kaì katépausen ho theòs en tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi apò pántōn tō̂n érgōn autoû:

5
καὶ ἐν τούτῳ πάλιν, Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου.

kaì en toútōi pálin, Ei eiseleúsontai eis tḕn katápausín mou.

6
ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι’ ἀπείθειαν,

epeì oûn apoleípetai tinàs eiseltheîn eis autḗn, kaì hoi próteron euangelisthéntes ouk eisē̂lthon di’ apeítheian,

7
πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, Σήμερον, ἐν Δαυὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον, καθὼς προείρηται, Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν.

pálin tinà horízei hēméran, Sḗmeron, en Dauìd légōn metà tosoûton chrónon, kathṑs proeírētai, Sḗmeron eàn tē̂s phōnē̂s autoû akoúsēte, mḕ sklērýnēte tàs kardías hymō̂n.

8
εἰ γὰρ αὐτοὺς ’Ιησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας.

ei gàr autoùs ’Iēsoûs katépausen, ouk àn perì állēs elálei metà taûta hēméras.

9
ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ·

ára apoleípetai sabbatismòs tō̂i laō̂i toû theoû:

10
ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ θεός.

ho gàr eiselthṑn eis tḕn katápausin autoû kaì autòs katépausen apò tō̂n érgōn autoû hṓsper apò tō̂n idíōn ho theós.

11
σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς ἀπειθείας.

spoudásōmen oûn eiseltheîn eis ekeínēn tḕn katápausin, hína mḕ en tō̂i autō̂i tis hypodeígmati pésēi tē̂s apeitheías.

12
Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας·

Zō̂n gàr ho lógos toû theoû kaì energḕs kaì tomṓteros hypèr pâsan máchairan dístomon kaì diïknoúmenos áchri merismoû psychē̂s kaì pneúmatos, harmō̂n te kaì myelō̂n, kaì kritikòs enthymḗseōn kaì ennoiō̂n kardías:

13
καὶ οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος.

kaì ouk éstin ktísis aphanḕs enṓpion autoû, pánta dè gymnà kaì tetrachēlisména toîs ophthalmoîs autoû, pròs hòn hēmîn ho lógos.

14
῎Εχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, ’Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας·

῎Echontes oûn archieréa mégan dielēlythóta toùs ouranoús, ’Iēsoûn tòn hyiòn toû theoû, kratō̂men tē̂s homologías:

15
οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ’ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας.

ou gàr échomen archieréa mḕ dynámenon sympathē̂sai taîs astheneíais hēmō̂n, pepeirasménon dè katà pánta kath’ homoiótēta chōrìs hamartías.

16
προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν.

proserchṓmetha oûn metà parrēsías tō̂i thrónōi tē̂s cháritos, hína lábōmen éleos kaì chárin heúrōmen eis eúkairon boḗtheian.