Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 12:1

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα,

Kaì sēmeîon méga ṓphthē en tō̂i ouranō̂i, gynḕ peribeblēménē tòn hḗlion, kaì hē selḗnē hypokátō tō̂n podō̂n autē̂s, kaì epì tē̂s kephalē̂s autē̂s stéphanos astérōn dṓdeka,