Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 12:3

New Testament
Chapter
Verses
3
καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,

kaì ṓphthē állo sēmeîon en tō̂i ouranō̂i, kaì idoù drákōn pyrròs mégas, échōn kephalàs heptà kaì kérata déka kaì epì tàs kephalàs autoû heptà diadḗmata,