Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 12:11

New Testament
Chapter
Verses
11
καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου.

kaì autoì eníkēsan autòn dià tò haîma toû arníou kaì dià tòn lógon tē̂s martyrías autō̂n, kaì ouk ēgápēsan tḕn psychḕn autō̂n áchri thanátou.