Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 22:13

New Testament
Chapter
Verses
13
ἐγὼ τὸ ῎Αλφα καὶ τὸ ῏Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.

egṑ tò ῎Alpha kaì tò ᾿̂Ō, ho prō̂tos kaì ho éschatos, hē archḕ kaì tò télos.