Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 22:9

New Testament
Chapter
Verses
9
καὶ λέγει μοι, ῞Ορα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ θεῷ προσκύνησον.

kaì légei moi, ῞Ora mḗ: sýndoulós soú eimi kaì tō̂n adelphō̂n sou tō̂n prophētō̂n kaì tō̂n tēroúntōn toùs lógous toû biblíou toútou: tō̂i theō̂i proskýnēson.