Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 22:15

New Testament
Chapter
Verses
15
ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φάρμακοι καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.

éxō hoi kýnes kaì hoi phármakoi kaì hoi pórnoi kaì hoi phoneîs kaì hoi eidōlolátrai kaì pâs philō̂n kaì poiō̂n pseûdos.